Gå til sidens indhold

Højesteret

26 aug 2021

Højesteret

Fængsel i 2 år og 8 måneder for besiddelse af sprængstoffer

Fængsel i 2 år og 8 måneder for besiddelse af sprængstoffer i en periode på ca. 25 år, hvor der havde været afholdt seks frit lejde-aktioner

Sag 22/2021
Dom afsagt den 26. august 2021

Anklagemyndigheden
mod
T

T var i byretten fundet skyldig i under særligt skærpende omstændigheder at have været i besiddelse af bl.a. ca. 7,5 kg sprængstof og detonatorer, som han havde fundet på et øvelsesterræn, da han var 13-15 år gammel. Sprængstofferne mv. blev senest opbevaret på loftet i en lade, der lå tæt på tre beboelsesbygninger, og det var under sagen lagt til grund, at en eksplosion som følge af f.eks. brand ville have indebåret fare for i hvert fald betydelig personskade. Der havde i den periode, hvor T havde opbevaret sprængstofferne mv., været afholdt seks frit lejde-aktioner, hvor der ikke blev rejst tiltale for overtrædelse af våbenloven ved frivillig indlevering af bl.a. sprængstoffer.

Højesteret fandt, at der ikke forelå sådanne ganske særlige omstændigheder, at der var grundlag for at nedsætte straffen til under minimumsstraffen på 2 års fængsel. Der var ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget, og Højesteret fastsatte herefter straffen til fængsel i 2 år og 8 måneder i overensstemmelse med det, som var forudsat i forarbejderne til den seneste strafskærpelse for besiddelse af sprængstoffer under særligt skærpende omstændigheder.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag 22/2021 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 22/2021 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 22/2021 (pdf)