Gå til sidens indhold

Højesteret

22 sep 2021

Højesteret

Om der kunne ske udvisning af rumænsk statsborger

Udvisning af rumænsk statsborger med et indrejseforbud i 4 år var ikke i strid med EU-opholdsdirektivet

Sag 25/2021
Dom afsagt den 25. august 2021

Anklagemyndigheden
mod
T

T var i forening med to medgerningsmænd dømt for forsøg på indbrudstyveri efter straffelovens § 276 a, jf. § 21. T blev idømt fængsel i 40 dage og udvist af Danmark med et indrejseforbud i 4 år. T var ikke tidligere straffet af betydning for sagen.

For Højesteret angik sagen alene spørgsmålet om udvisning.

T, der var 28 år og statsborger i Rumænien, hvor han var født og opvokset, havde efter udlændingelovens senest haft lovligt ophold i Danmark i en periode på 1 år, 5 måneder og 21 dage. Den samlede varighed af T’s ophold i Danmark var efter EU-opholdsdirektivet ca. 6 år, og Højesteret lagde derfor til grund, at T havde opnået ret til tidsubegrænset ophold i Danmark.

Spørgsmålet var herefter, om udvisning af T ville være i overensstemmelse med de principper, der efter EU-retten gælder for begrænsning af retten til fri bevægelighed, jf. udlændingelovens § 26 b.

Ved vurderingen af trusselsbetingelsen i EU-opholdsdirektivet lagde Højesterets flertal navnlig vægt på, at T’s forsøg på indbrudstyveri blev begået om natten, i forening med to medgerningsmænd og efter, at de tre gerningsmænd havde kørt rundt i området i flere timer med værktøj og maskering i bilen. Højesteret fandt herefter, at trusselsbetingelsen var opfyldt, og tiltrådte, at T’s adfærd måtte anses for at udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berørte en grundlæggende samfundsinteresse, jf. direktivets artikel 27, stk. 2. Højesteret fandt endvidere, at sådan kriminalitet udgjorde et alvorligt samfundsproblem, og at der var tale om alvorlige hensyn til den offentlige orden, jf. direktivets artikel 28, stk. 2.

Ved proportionalitetsvurderingen og i lyset af T’s meget begrænsede tilknytning til Danmark og personlige forhold i øvrigt fandt Højesteret, at udvisningen af T ikke ville stride mod proportionalitetsprincippet i EU-opholdsdirektivet eller artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom om udvisning.

Læs hele dommen i sag 25/2021 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 25/2021 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 25/2021 (pdf)