Gå til sidens indhold

Højesteret

29 sep 2021

Højesteret

Boopgørelse i særbo hvor aktiver var indsat i successionsrækkefølge

Ejerandele i to ejendomsselskaber, der var indsat i en successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelsen af særboet efter afdøde og værdiansættes

Sag 111/2020

Kendelse afsagt den 28. september 2021

A
kærer landsrettens kendelse i sagen:

Boet efter B

Biintervenient til støtte for A: Danske Arveretsadvokater

A havde som led i et samlet generationsskifte ved gavebreve overdraget ejerandele i to ejendomsselskaber til B. Ejerandelene var ifølge gavebrevene fuldstændigt særeje for hende. B kunne efter gavebrevene ikke testere over ejerandelene, og i gavebrevene var der fastsat bestemmelser om successionsrækkefølge. Herefter skulle ejerandelene, men ikke afkast heraf, ved B’s død overgå til hendes livsarvinger. Der var herudover indsat en række rådighedsbegrænsninger i selskabernes vedtægter for B’s dispositioner i levende live.

Da B afgik ved døden, overtog hendes ægtefælle delingsformuen til uskiftet bo med deres fælles livsarvinger. Hendes særbo blev udleveret til privat skifte.

Skifteretten traf afgørelse om, at B’s ejerandele i de to ejendomsselskaber skulle indgå i boopgørelsen i særboet efter B og værdiansættes med henblik på opkrævning af boafgift. Landsretten stadfæstede skifterettens afgørelse.

Højesteret fandt, at gavebrevenes bestemmelser om successionsrækkefølge indebar, at B’s rådighed over ejerandelene inden for rammerne af ejendomsselskabernes vedtægter ophørte ved hendes død, og at hendes livsarvinger samtidig fik ejendomsret til ejerandelene. B’s ejerandele i de to ejendomsselskaber faldt derfor ikke i arv efter arvelovens almindelige regler.

Efter boafgiftsloven betales boafgift til staten af de værdier, som en afdød person efterlader sig. Det følger af boafgiftsloven, at visse aktiver ikke indgår i dødsboet med henblik på beregning og opkrævning af boafgift. Det drejer sig bl.a. om aktiver, der overgår til en anden i en successionsrækkefølge (fideikommis).

Højesteret fandt på den baggrund, at B’s ejerandele i ejendomsselskaberne ikke udgjorde aktiver i hendes særbo og derfor ikke skulle indgå i opgørelsen af hendes særbo og værdiansættes.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag 111/2020 (pdf)