Gå til sidens indhold

Højesteret

01 sep 2021

Højesteret

Udlejers krav vedrørende skjult mangel ikke fremsat uden ugrundet ophold

Udlejers krav vedrørende en skjult mangel ved fraflytning af lejemål var ikke rejst uden ugrundet ophold og var derfor fremsat for sent

Sag BS-5817/2021-HJR
Dom afsagt den 1. september 2021

K/S Hjortholm Bolig
mod
L1
og
L2

L1 og L2 opsagde deres lejemål til fraflytning den 31. marts 2017. Der blev gennemført flyttesyn bl.a. den 20. marts 2017, hvor det blev konstateret, at deres istandsættelse af lejemålet var utilstrækkelig. Det blev aftalt, at udlejer skulle forestå istandsættelsen. I slutningen af marts 2017 blev udlejer bekendt med en skjult mangel og reklamerede over for L1 og L2 den 4. maj 2017. Sagen angik for Højesteret, om udlejers krav vedrørende de yderligere istandsættelsesarbejder var rejst for sent.

Højesteret bemærkede, at lejeloven ikke udtrykkeligt regulerer, om der gælder en reklamationsfrist for skjulte mangler, men at det af forarbejderne følger, at skjulte mangler
skal gøres gældende over for lejeren ”uden ufornødent ophold”. Det svarer til, hvad der følger af almindelige obligationsretlige grundsætninger, hvorefter en part, der ønsker at påberåbe sig en mangel, skal give sin medkontrahent meddelelse herom uden ugrundet ophold fra det tidspunkt, hvor parten opdagede eller burde have opdaget manglen.

På den baggrund, og på baggrund af de konkrete omstændigheder i sagen, herunder at der ikke var oplyst omstændigheder, der begrundede, at reklamationen ikke var sket tidligere, fandt Højesteret, at udlejers krav vedrørende den skjulte mangel ikke var rejst uden ugrundet ophold og derfor var fremsat for sent.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-5817/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-5817/2021-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-5817/2021-HJR (pdf)