Gå til sidens indhold

Højesteret

03 okt 2022

Højesteret

Om straffrihed på grund af sindssygdom og udvisning

Dom afsagt: 3. oktober 2022

T, der var skyldig i røveri og grov vold, men blev fundet straffri på grund af sindssygdom, kunne ikke udvises med indrejseforbud for bestandig

Sag 33/2022
afsagt den 3. oktober 2022

Rigsadvokaten
mod
T

T var i byretten blevet fundet skyldig i røveri og grov vold, men blev fundet straffri på grund af sindssygdom. Han blev i stedet dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling. Han blev endvidere udvist med indrejseforbud for bestandig.

T ankede til landsretten med påstand om frifindelse for udvisning, men landsretten stadfæstede byrettens dom.

Efter landsrettens dom afsagde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol dom i sagen Savran mod Danmark. Denne sag angik, hvorvidt udvisning af den pågældende udlænding ville være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om respekt for privatliv og familieliv. Menneskerettighedsdomstolen udtalte her, at hvis den pågældende udlænding er fundet straffri, så skal der tages stilling til, hvilken betydning dette skal have for vurderingen af udvisningen, herunder længden af indrejseforbuddet, der knytter sig til udvisningen.

I T´s sag fandt Højesteret, at han kunne udvises, men at indrejseforbud for bestandig ikke vil være i overensstemmelse med artikel 8. Højesteret ændrede derfor landsrettens dom, således at T blev udvist med indrejseforbud i 6 år.

Læs hele dommen i sag 33/2022 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i Domsdatabasen