Gå til sidens indhold

Højesteret

31 okt 2022

Højesteret

Parkeringsafgift pålagt med rette

Der var tilstrækkelig klar lovhjemmel til at pålægge parkeringsafgift for at parkere på et areal, der måtte anses som fortov

Sag 82/2021
Kendelse afsagt den 31. oktober 2022

X ApS
mod
Gældsstyrelsen

Biintervenient til støtte for Gældsstyrelsen:
Københavns Kommune

X ApS blev den 4. november 2019 pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret på ”fortov” på et brolagt areal langs kanalen på Christianshavn over for adressen Overgaden Neden Vandet 11, København.

Sagen angik for Højesteret, om parkeringsafgiften for at parkere på ”fortov” var blevet pålagt X ApS med rette.

Det fremgår af færdselslovens § 28, stk. 3, at bl.a. standsning og parkering ikke må ske på fortov. Fortov er ikke defineret i færdselsloven, men i Vejdirektoratets Vej- og trafiktekniske ordbog er fortov defineret som en ”del af en vej bestemt for fodgængere og adskilt fra kørebane og eventuel cykelsti”.

Højesteret udtalte, at det omstridte brolagte område er adskilt fra kørebanen ved en afvandingsrende, og at der med mellemrum er opsat træer, borde og bænke, skraldespande samt cykelstativer. Højesteret fastslog herefter, at området er at anse som et fortov i færdselslovens forstand, og at parkeringsafgiften dermed var pålagt med rette, idet færdselslovens § 28, stk. 3, indeholder tilstrækkelig klar lovhjemmel hertil.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag 82/2021 (pdf)