Gå til sidens indhold

Højesteret

07 nov 2022

Højesteret

Ansvar for en kommune ved for lave afregningspriser

Kommune havde handlet ansvarspådragende ved fastsættelse af afregningspriser til leverandør af hjemmehjælpsydelser

Sag BS-28860/2021-HJR

Dom afsagt den 7. november 2022

Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje (KA Pleje)
som mandatar for Blæksprutten ApS

mod

Brønderslev Kommune

Efter reglerne om borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp i servicelovens § 91, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen skabe grundlag for, at modtagere af hjemmehjælp mv. kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal. Den kommunale og den private leverandør, der leverer samme ydelser af samme kvalitet, skal efter bestemmelsens forarbejder afregnes til samme pris for at sikre lige konkurrence. Afregningsprisen skal fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at producere og levere tilsvarende ydelser.

Sagen for Højesteret angik, om Brønderslev Kommunes afregningspriser for levering af hjemmehjælpsydelser i årene 2016-2020 var fastsat for lavt, og i givet fald om Blæksprutten ApS som privat leverandør havde krav på yderligere betaling.

Højesteret udtalte, at det må bedømmes efter dansk rets almindelige erstatningsregel (culpareglen), om en privat leverandør har et krav i den situation, hvor det viser sig, at afregningspriserne har været fastsat for lavt. Ansvar for en kommune må efter Højesterets opfattelse forudsætte, at kommunen har begået klare fejl af en vis grovhed i forbindelse med fastlæggelse af afregningspriserne.

Om afregningspriserne i 2020 udtalte Højesteret bl.a., at kommunen i sine beregninger skulle have medregnet udgifter til nødkald og klippekort og lønudgifter til elever i de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, når timer til nødkald og klippekort og planlagte timer leveret af elever var medtaget i timeopgørelsen. At dette ikke var sket, udgjorde en klar fejl af en sådan grovhed, at kommunen havde handlet ansvarspådragende.

Om afregningspriserne for 2016-2019 udtalte Højesteret, at kommunen – navnlig under hensyn til oplysningerne i en analyse foretaget af PWC i 2017 sammenholdt med den tid, der var gået siden den seneste omkostningskalkulation i 2012 – burde have foretaget efterberegning af afregningspriserne senest med virkning for 2019, og at kommunen ved ikke at foretage en efterberegning havde begået en klar fejl af en sådan grovhed, at kommunen havde handlet ansvarspådragende ved fastsættelse af afregningspriserne for 2019.

Højesteret fandt det ikke godtgjort, at Blæksprutten ApS samlet set havde lidt et tab, og kommunen blev derfor frifundet.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag BS-28860/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-28860/2021-HJR i Domsdatabasen