Gå til sidens indhold

Højesteret

15 nov 2022

Højesteret

Banedanmark skulle ikke overtage landbrugsejendom pga. jernbaneprojekt

Betingelserne for forlods overtagelse af en landbrugsejendom på grund af et jernbane-projekt var ikke opfyldt

Sag BS-48391/2021-HJR
Dom afsagt den 15. november 2022

A
mod
Banedanmark

Efter jernbanelovens § 33, stk. 1, kan ejeren af en ejendom, der berøres af en projekterings- eller anlægsaktivitet i forbindelse med et nyt statsligt baneanlæg, anmode om såkaldt fremrykket ekspropriation, dvs. forlods overtagelse af ejendommen før tidspunktet for ordinær ekspropriation.

Tre betingelser skal være opfyldt, for at der kan ske sådan forlods overtagelse: 1. Der skal være tale om et særligt tilfælde. 2. Den pågældende ejendom skal ikke kunne afhændes på normale vilkår. 3. Ejendommen skal være berørt særlig indgribende af projekterings- eller anlægsaktiviteten.

Ejeren af en ejendom, der ville blive gennemskåret af en ny jernbaneforbindelse Hovedgaard-Hasselager, A, anmodede Banedanmark om forlods overtagelse af ejendommen. Banedanmark fandt imidlertid, at betingelsen om, at ejendommen skal være berørt særlig indgribende, ikke var opfyldt, og afviste at overtage ejendommen forlods.

Herefter blev spørgsmålet om forlods overtagelse vurderet af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Ekspropriationskommissionen, der begge var enig med Banedanmark. Sagen blev herefter indbragt for Taksationskommissionen, der fandt, at ejendommen var berørt særlig indgribende, og gav ejeren ret i, at Banedanmark var forpligtet til at overtage den forlods.

Banedanmark indbragte dernæst sagen for domstolene, hvor den blev behandlet i 1. instans af landsretten, der gav Banedanmark ret i, at betingelsen om, at ejendommen skal være berørt særlig indgribende, ikke var opfyldt.

Højesteret var enig med landsretten i, at den nævnte betingelse for forlods overtagelse ikke var opfyldt. Herved lagde Højesteret bl.a. vægt på, at det på trods af en række ulemper som følge af jernbaneprojektet ville være muligt at fortsatte landbrugsdriften på en økonomisk forsvarlig måde.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens dom, hvorefter Banedanmark ikke var forpligtet til at overtage ejendommen.

Læs hele dommen i sag BS-48391/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-48391/2021-HJR i Domsdatabasen