Gå til sidens indhold

Højesteret

03 nov 2022

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Sag om forsikringsdækning for en deformation på et moleanlæg skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

Sag BS-12957/2022-HJR og BS-13038/2022-HJR

Kendelse afsagt den 3. november 2022

MT Højgaard Danmark A/S
og
Aarhus Havn

mod

Tryg Forsikring A/S

Hovedsagen angår, om en deformation på et moleanlæg udgør en fysisk skade omfattet af en mellem parterne indgået entrepriseforsikring, om deformationen er uforudset, herunder om afhjælpning er sædvanlig afhjælpning af egne mangler, og hvordan en udvidelse af forsikringspolicen med en såkaldt LEG3-klausul skal fortolkes.

Efter anmodning fra parterne henviste byretten sagen til behandling ved landsretten som 1. instans. Landsretten tilbagesendte imidlertid sagen til byretten med den begrundelse, at betingelserne for henvisning i retsplejelovens § 226, stk. 1, ikke var opfyldt.

Sagen for Højesteret angik spørgsmålet om henvisning fra byretten til landsretten.

Efter forarbejderne til retsplejelovens § 226, stk. 1, er det bl.a. forudsat, at Højesterets ressourcer som udgangspunkt ikke bør benyttes til at behandle sager, hvis udfald i det væsentlige afhænger af bevismæssige vurderinger.

Navnlig under hensyn hertil fandt Højesteret på det foreliggende grundlag, at betingelserne for henvisning til landsretten ikke var opfyldt.

Læs hele kendelsen i sag BS-12957/2022 og BS-13038/2022 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sagen (pdf)