Gå til sidens indhold

Højesteret

25 nov 2022

Højesteret

Om fri proces ved modparts kære af sagsomkostningsafgørelse

Fri proces for fogedretten omfattede også landsrettens behandling af modpartens kære af sagsomkostningsafgørelse

Sag 36/2022
Kendelse afsagt den 25. november 2022

A
mod
Intrum Debt Finance AG

A havde fri proces under behandlingen af en sag i fogedretten. Modparten kærede sagsomkostningsafgørelsen i fogedsagen.

Landsretten tilkendte modparten yderligere sagsomkostninger i fogedsagen, som skulle afholdes af statskassen, men pålagde A at betale kæreomkostninger på 2.500 kr. til modparten.

Spørgsmålet for Højesteret var, om fri proces for fogedretten omfatter behandling af en kæresag, der er iværksat af modparten og alene angår sagsomkostninger.

Efter retsplejelovens § 331, stk. 5, omfatter virkningerne af fri proces også behandlingen af sagen i 2. eller 3. instans, såfremt sagen er indbragt for højere ret af modparten, og den part, der har fri proces, helt eller delvist har fået medhold i den foregående instans.

Højesteret fastslog, at denne bestemmelse eller princippet heri, også finder anvendelse på kæresager vedrørende sagsomkostninger, når modparten har indbragt en kendelse herom for højere ret, og den part, der har fri proces, har nedlagt påstand om afvisning eller stadfæstelse.

Kæresagen var herefter omfattet af den fri proces, og statskassen skulle betale de kæreomkostninger, som modparten fik tilkendt af landsretten.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag 36/2022 (pdf)