Gå til sidens indhold

Højesteret

03 nov 2022

Højesteret

Sag kunne afvises i landsretten

Landsretten kunne afvise sag om bortvisning af en medarbejder, da der ikke var udsigt til, at sagen ville få et andet udfald end i byretten

Sag BS-45134/2021-HJR

Kendelse afsagt den 3. november 2022

HK Danmark som mandatar for A
mod
Dansk Erhverv som mandatar for Østergaard Biler A/S

A blev bortvist fra Østergaard Biler A/S efter en episode med en kunde. A anlagde efterfølgende sag mod Østergaard Biler med påstand om betaling af løn i opsigelsesperioden, godtgørelse for uberettiget bortvisning og godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven.

Byretten fandt på baggrund af bevisførelsen, herunder videooptagelser, at A ved episoden med kunden havde udvist en sådan grov og tillige farlig adfærd, at bortvisningen var sket med rette. Endvidere fandt byretten det heller ikke bevist, at A havde været udsat for ulovlig forskelsbehandling.

A ankede byrettens dom til landsretten. I den forbindelse gentog A i det væsentligste sine påstande, anbringender og beviser fra byretten, idet han dog yderligere henviste til, at sagen var principiel, og at han ville afgive supplerende partsforklaring for landsretten.

Efter at have gennemgået sagen, herunder videooptagelserne fra episoden mellem A og kunden, fandt landsretten ikke, at der var udsigt til, at sagen ville få et andet udfald end i byretten. Endvidere fandt landsretten ikke, at sagen var principiel, eller at andre grunde i øvrigt talte for, at sagen skulle behandles af landsretten, og landsretten afviste derfor ankesagen, jf. retsplejelovens § 368 a.

Højesteret var enig i landsrettens vurdering og begrundelsen herfor, og landsrettens afvisning af sagen var derfor sket med rette.

Læs hele kendelsen i sag BS-45134/2021 (pdf)