Gå til sidens indhold

Højesteret

16 dec 2022

Højesteret

Admittering af ankesag oprettet som ”Særlig anmodning” i sagsportalen

Admittering af ankesag oprettet som ”Særlig anmodning” og ikke som ”Anke” i domstolenes digitale sagsportal

Sag BS-34551/2022-HJR
Kendelse afsagt den 16. december 2022

A
mod
B

Der blev under forberedelsen af en ankesag for Højesteret rejst spørgsmål, om A’s ankestævning var indgivet rettidigt ved indlæsning på sagsportalen, selv om anken blev indbragt som en ”Særlig anmodning”.

Landsrettens dom blev appelleret til Højesteret inden for ankefristen, men i stedet for ”Anke” blev der på sagsportalen valgt appelformen ”Særlig anmodning”, og der blev samtidig hermed automatisk genereret et dokument med titlen ”Anmodning om tilladelse til anke eller kære efter fristens udløb”, som ikke levede op til retsplejelovens krav til en ankestævning, bl.a. fordi dokumentet ikke indeholdt den nedlagte påstand.

Særligt henset til at der samtidig med oprettelsen af sagen på sagsportalen blev indlæst et dokument med en ankestævning indeholdende appellantens påstand, at modparten samme dag modtog advisering herom, og at sagen dagen efter og inden for ankefristen, blev overført af landsretten til Højesteret med bemærkning om, at landsrettens dom var anket, fandt Højesteret, at ankesagen uanset fejloprettelsen på sagsportalen undtagelsesvis skulle fremmes til realitetsbehandling.

Læs hele kendelsen i sag BS-34551/2022-HJR (pdf)