Gå til sidens indhold

Højesteret

15 dec 2022

Højesteret

Bødefastsættelse ved flere overtrædelser af taxiloven

Den samlede bøde for flere overtrædelser af taxiloven fastsat under anvendelse af princippet om modereret kumulation

Sag 51/2022
Dom afsagt den 15. december 2022

Anklagemyndigheden
mod
T

T var fundet skyldig i overtrædelse af taxiloven ved at have anvendt sin personbil til taxikørsel, selv om bilen ikke var godkendt og registreret hertil og ved under samme kørsel at have ført bilen i erhvervsmæssigt øjemed uden at have erhvervet chaufførkort og uden tilladelse til erhvervsmæssig persontransport. Ved landsrettens dom blev straffen fastsat til en bøde på 54.000 kr.

For Højesteret angik sagen alene straffastsættelsen.

I forarbejderne til taxiloven er der redegjort for de bødeniveauer, der forudsættes anvendt ved overtrædelser af de enkelte bestemmelser. Bøden for manglende godkendelse og registrering af bilen til persontransport fastsættes som udgangspunkt til 15.000 kr., bøden for manglende chaufførkort for chauffører fastsættes til 4.000 kr., og bøden for manglende tilladelse til at udføre erhvervsmæssig persontransport i biler fastsættes til 35.000 kr.

Landsretten havde fundet det bevist, at T – uanset sit ansættelsesforhold hos UrbanGo – ved sin kørsel, selvstændigt havde overtrådt kravet om godkendelse og registrering af bilen til persontransport og kravet om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.

Landsrettens bevisresultat indebar, at T var anset for at have drevet vognmandsvirksomhed i personligt regi i relation til den persontransport, som sagen angik, og at persontransporten således ikke var udført som led i hans ansættelse hos UrbanGo. Det forhold, at persontransporten blev bestilt via UrbanGos app, og at betaling for turen skete til UrbanGo, kunne derfor ikke begrunde en fravigelse af de bødeniveauer, der var angivet i forarbejderne.

Højesteret fastslog, at i tilfælde, hvor der foreligger flere overtrædelser af taxilovgivningen til samtidig pådømmelse, må det i overensstemmelse med de almindelige regler for straffens fastsættelse og efter forarbejderne til taxiloven bero på en konkret vurdering, om den samlede bødestraf bør fastsættes ved sammenlægning af bødetaksten for hver enkelt overtrædelse eller under anvendelse af princippet om modereret kumulation.

Efter karakteren af overtrædelserne, herunder at overtrædelserne var begået under én kørsel og havde en nær sammenhæng, måtte den samlede bødestraf fastsættes ud fra princippet om modereret kumulation.

Højesteret nedsatte efter sagens omstændigheder bøden til 40.000 kr.

Læs hele dommen i sag 51/2022 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i Domsdatabasen 

Læs byrettens afgørelse i Domsdatabasen