Gå til sidens indhold

Højesteret

01 dec 2022

Højesteret

Domstolsprøvelse af frihedsberøvelse på psykiatrisk center

Domstolene kunne også efterprøve frihedsberøvelse, som tidsmæssigt lå før og efter den periode, som klagenævn havde prøvet

Sag BS-28185/2021-HJR
Dom afsagt den 1. december 2022

A
mod
Region Hovedstaden

A var fra den 11. oktober 2019 til den 24. februar 2020 frihedsberøvet i henhold til psykiatriloven. Den 11.-18. oktober 2019 var A tvangsindlagt og tvangstilbageholdt på ét psykiatrisk center, og den 18. oktober 2019 blev A overflyttet til et andet psykiatrisk center, hvor A var tvangstilbageholdt indtil den 24. februar 2020. Den 31. oktober 2019 godkendte Det Psykiatriske Patientklagenævn, at A havde været tvangstilbageholdt siden den 18. oktober 2019.

Sagen angik for Højesteret, om frihedsberøvelsen af A var lovlig, og om A’s ret til domstolsprøvelse af frihedsberøvelsen omfattede hele frihedsberøvelsens periode (11. oktober 2019-24. februar 2020), eller kun den periode, som klagenævnet havde truffet afgørelse om (18.-31. oktober 2019).

Højesteret udtalte bl.a., at det må bero på en fortolkning af psykiatriloven og omstændighederne i sagen, om der kan ske domstolsprøvelse for en periode, der ligger ud over, hvad klagenævnet har taget stilling til.

Efter en konkret vurdering fastslog Højesteret, at A havde ret til domstolsprøvelse af lovligheden af frihedsberøvelsen også for perioden 11.-18. oktober 2019, som lå forud for klagenævnets afgørelse.

Med henvisning til navnlig forarbejderne til psykiatriloven fastslog Højesteret desuden, at A havde ret til domstolsprøvelse af lovligheden af frihedsberøvelsen i perioden efter klagenævnets afgørelse.

Endelig fastslog Højesteret, at betingelserne for frihedsberøvelse var opfyldt i hele perioden (11. oktober 2019-24. februar 2020).

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom med den ændring, at frihedsberøvelsen af A også i perioden 11.-18. oktober 2019 havde været lovlig.

Læs hele dommen i sag BS-28185/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-28185/2021-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-28185/2021-HJR i Domsdatabasen