Gå til sidens indhold

Højesteret

01 dec 2022

Højesteret

Forhenværende bankdirektør erstatningsansvarlig for tab på aktiekreditter

Forhenværende bankdirektør erstatningsansvarlig for tab på fire aktiekreditter ydet uden forudgående kreditvurdering. Bestyrelsesmedlemmer frifundet

Sag 241/17

Dom afsagt den 1. december 2022

Finansiel Stabilitet
mod

A
B
boet efter C
D

og

E

Den 3. marts 2009 blev Roskilde Bank erklæret konkurs. Bankens virksomhed var inden da overtaget af Finansiel Stabilitet, der rejste krav om erstatning mod flere af bankens tidligere direktions- og bestyrelsesmedlemmer. Landsretten frifandt de pågældende.

For Højesteret angik sagen alene erstatningsansvar for den tidligere bankdirektør A og fire tidligere bestyrelsesmedlemmer som følge af dels seks lån i forbindelse med bankens salg af dens egne aktier til fire af bankens største kunder (aktiekreditter), og dels et engagement med H som låntager.

Højesteret fandt, at de seks lån (aktiekreditter) alle blev bevilget uden en umiddelbart forudgående kreditvurdering, og at årsagen til, at der ikke blev foretaget en konkret kreditvurdering var, at direktør A havde truffet beslutning om, at banken skulle rette henvendelse til sine store erhvervskunder med henblik på at sælge ban­kens egne aktier, og at banken i den forbindelse skulle tilbyde at lånefinansiere aktiekøb uden en kreditvurdering.

Højesteret udtalte, at en kreditgivning uden nogen form for konkret og umiddelbart forudgående kreditvurdering må betegnes som uforsvarlig. Direktør A havde derfor handlet ansvarspådragende, og han blev herefter pålagt at betale erstatning til Finansiel Stabilitet.

Højesteret fandt det ikke godtgjort, at bestyrelsesmedlem­merne var bekendt med, at aktiekreditterne blev ydet uden kreditvurde­ring. Højesteret fandt heller ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse bestyrelsens godkendelse af de bevilgede lån for ansvarspådragende. Bestyrelsen blev derfor frifundet for kravet vedrørende aktiekreditterne.

Vedrørende engagementet med H, som var lønmodtager, fandt Højesteret, at såvel direktøren som de bestyrelsesmedlemmer, der havde været med til at bevilge et lån til køb af aktier i banken i marts 2006 havde handlet ansvarspådragende. De havde imidlertid været berettiget til at gå ud fra, at bankens personale ville følge udviklingen i aktiekursen og sørge for at bringe en aftalt stop loss-klausul i anvendelse, hvis det blev nødvendigt. Højesteret fandt, at det ikke var godtgjort, at stop loss-klausulen ikke kunne have været udnyt­tet, da kursen på Roskilde Bank-aktier faldt i juli, august og september 2007, således at bankens tab kunne have været afværget. Højesteret fandt på den baggrund, at der ikke var grundlag for at pålægge direktøren og bestyrelsesmedlemmerne erstatningsansvar som følge af bevillingen i marts 2006.

Bestyrelsen godkendte på et bestyrelsesmøde den 25. oktober 2007 endnu en bevilling til H. Højesteret fandt, at det ikke – un­der hensyn til den forsigtighed, der skal udvises med at tilsidesætte en ledelses forretningsmæssige skøn ved bevilling af et lån – var godtgjort, at bestyrelsen handlede ansvarspådragende ved at godkende, at lånene omfattet af bevillingen var ydet.

Som følge heraf blev bestyrelsen i det hele frifundet, mens direktøren blev pålagt at betale erstatning til Finansiel Stabilitet.

Sagen blev anlagt i 2010. Under hensyn til sagens ekstraordinært lange varighed, der i væ­sentlig grad hang sammen med Finansiel Stabilitets tilrettelæggelse af sagen, fandt Høje­steret, at der ikke er grundlag for, at der skulle betales procesrente fra sagens anlæg, men først fra Højesterets dom.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele Højesterets dom i sag 241/17 (pdf)

Læs Landsrettens afgørelse i sag 241/17 i domsdatabasen