Gå til sidens indhold

Højesteret

15 feb 2022

Højesteret

Det ulovbestemte gæsteprincip

Arealejer skulle afholde omkostninger ved omlægning af kloakledning

Sag BS-47737/2020-HJR
Dom afsagt den 15. februar 2022

Aalborg Kloak A/S
mod
Scanunit ApS

Sagen angik, om det kunne pålægges en ledningsejer at afholde de udgifter, som arealejeren havde betalt til omlægning af kloakledninger på sin ejendom for at kunne gennemføre et ombygningsprojekt. Arealejeren havde til støtte herfor henvist til det ulovbestemte gæsteprincip.

Højesteret anførte, at det ulovbestemte gæsteprincip er udviklet i retspraksis med sigte på tilfælde, hvor tilladelsen til ledningsejeren beror på en aftale med arealejeren, og må ses i lyset af det gavemoment, der kan ligge i en sådan aftale. Gæsteprincippet er en udfyldningsregel, og det finder derfor kun anvendelse, hvis andet ikke fremgår eller kan udledes af den pågældende aftale, jf. f.eks. Højesterets dom af 19. maj 2015 (UfR 2015.2854).

Anbringelsen af kloakledningerne på den i sagen omhandlede ejendom beroede ikke på en aftale, men på en kendelse afsagt af en landvæsenskommission i 1975. Der var tale om en offentligretlig afgørelse truffet med hjemmel i lov, og de hensyn, der ved aftaler mellem ledningsejer og arealejer kan begrunde anvendelse af det ulovbestemte gæsteprincip – herunder det nævnte gavemoment – kan ikke i almindelighed overføres på sådanne tilfælde. Højesteret fandt derfor, at der i disse tilfælde er en formodning for, at arealejeren selv – på samme måde som ved andre arbejder på arealet – skal betale for ledningsomlægninger, der sker på arealejerens foranledning. Det må således kræve særlige holdepunkter i den offentligretlige afgørelse, hvis dette udgangspunkt skal fraviges.

Højesteret fandt, at den foreliggende kendelse i mangel af særlige holdepunkter for andet – og i overensstemmelse med den nævnte formodning – indebar, at arealejeren selv skulle afholde udgifterne til en omlægning af kloakledningerne, der skete på arealejerens foranledning. Det var uden betydning, om der i sin tid blev udbetalt erstatning i anledning af landvæsenskommissionens kendelse.

Højesteret tog på den baggrund ledningsejerens påstand til følge, hvorefter arealejeren endeligt skulle afholde omkostningerne ved omlægningen af ledningerne.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag BS-47737/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-47737/2020-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-47737/2020-HJR (pdf)