Gå til sidens indhold

Højesteret

23 feb 2022

Højesteret

Ikke hjemmel til at anvende teleovervågning

Ikke hjemmel til at anvende teleovervågning med det formål at forkynde indkaldelse til en hovedforhandling

Sag 2/2021

Kendelse afsagt den 21. februar 2022

Anklagemyndigheden
mod
T

Sagen angik, om der kunne ske teleobservation af T i en nærmere angiven periode med det formål at forkynde en indkaldelse til en hovedforhandling for T efter retsplejelovens § 791 a, stk. 5, nr. 1.

Efter bestemmelsen kan politiet foretage teleobservation ved at indhente oplysninger fra udbydere af teletjenester vedrørende lokaliseringen af en mobiltelefon, der antages benyttet af en mistænkt, hvis indgrebet antages at være af væsentlig betydning for efterforskningen og vedrører efterforskningen af en lovovertrædelse, der kan medføre fængsel i 1 år og 6 måneder eller derover.

Højesteret fandt efter bl.a. indholdet af og forarbejderne til bestemmelsen, at det straffeprocessuelle tvangsindgreb teleobservation kun kan anvendes som led i politiets efterforskning af strafbare forhold under sagens forberedelse, dvs. forud for tiltalerejsningen. Der er ikke grundlag for med henvisning til formålsbestemmelsen i retsplejelovens § 743, hvorefter efterforskningen har til formål bl.a. at forberede sagens behandling ved retten, at udstrække anvendelsesområdet for § 791 a, stk. 5, nr. 1, til også at omfatte politiets tilvejebringelse af oplysninger til brug for forkyndelse af indkaldelsen til hovedforhandlingen.

Landsretten var nået et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag 2/2021 (pdf)