Gå til sidens indhold

Højesteret

15 feb 2022

Højesteret

Udtrykkelig fravigelse af gæsteprincippet ved ekspropriation var lovlig

Det var lovligt som led i ekspropriation at fastsætte vilkår om, at gæsteprincippet ikke fandt anvendelse

Sag BS-5013/2021-HJR,
Sag BS-5014/2021-HJR,
Sag BS-5019/2021-HJR,
Sag BS-5021/2021-HJR
og
Sag BS-5025/2021-HJR
Dom afsagt den 15. februar 2022.

Landbrug & Fødevarer F.M.B.A. som mandatar for
A, B, C, D og E
mod
Energinet

Ved kendelser fra Ekspropriationskommissionen var de ejendomme, som tilhørte A, B, C, D og E (lodsejerne), pålagt en deklaration om sikring af et jordkabelanlæg, der førtes gennem bl.a. disse ejendomme. Jordkabelanlægget skulle tilslutte havmølleparken Kriegers Flak til det danske elnet.

Deklarationen indebar, at lodsejerne og fremtidige ejere af deres ejendomme skulle stille arealer til rådighed for kabelføringen i jordkabelanlæggets levetid og var undergivet indskrænkninger i rådigheden over arealer omkring jordkablets linjeføring. Det var fastsat i deklarationen, at gæsteprincippet var fraveget, således at jordkabelanlægget ikke var gæst på ejendommen, og at omkostningerne til en ledningsomlægning skulle bæres af den part, som havde ønsket omlægningen.

Spørgsmålet for Højesteret var, om dette vilkår i deklarationen var gyldigt og lovligt.

Højesteret udtalte, at der i elsikkerhedslovens § 27 var hjemmel til som sket at fastsætte, at den enkelte lodsejer selv skulle betale udgifterne i tilfælde, hvor jordkabelanlægget måtte blive omlagt efter lodsejerens ønske om ændret benyttelse af deklarationsarealet. Højesteret lagde herved vægt på, at en pligt for lodsejerne til selv at betale udgifterne kunne medvirke til at begrænse omfanget af eventuelle fremtidige omlægninger af jordkabelanlægget. Et sådant vilkår varetog dermed forsyningsmæssige og samfundsøkonomiske hensyn og gik ikke videre end, hvad disse hensyn kunne begrunde.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen i sagerne BS-5013/2021-HJR m.fl. (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sagerne BS-5013/2021-HJR m.fl. (pdf)