Gå til sidens indhold

Højesteret

16 mar 2022

Højesteret

Arbejdsfri dage skulle medregnes ved opgørelsen af sygedage

Arbejdsfri dage skulle medregnes ved opgørelsen af antallet af sygedage efter ”120-dages-reglen” under en fuldtidssygemelding

Sag BS-50624/2020-HJR
Dom afsagt den 16. marts 2022

HK Danmark som mandatar for A
mod
Tandlægeforeningen som mandatar for B

Biintervenienter til støtte for B:
Dansk Erhverv
og
Dansk Industri

A var af B blevet opsagt fra sin stilling med et forkortet varsel på en måned under henvisning til, at hun havde været sygemeldt i 120 dage inden for de seneste 12 måneder, jf. funktionærlovens § 5, stk. 2.

Sagen angik for Højesteret, om B havde været berettiget til at opsige A med forkortet varsel. Dette afhang alene af, om søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage kunne medregnes ved opgørelsen af antallet af sygedage efter funktionærlovens § 5, stk. 2, i den periode, hvor den ansatte var fuldtidssygemeldt.

Efter funktionærlovens § 5, stk. 2, kan det i en ansættelseskontrakt bestemmes, at funktionæren kan opsiges til fratræden ved en måneds udgang, hvis funktionæren inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i 120 dage i alt.

Højesteret anførte indledningsvis, at der hverken i funktionærloven eller dens forarbejder er taget stilling til, hvordan de 120 dage skal opgøres. Højesteret henviste herefter til, at der siden 1950 har været en retspraksis, hvorefter søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage skal medregnes i de 120 dage, hvis den ansatte har været fuldtidssygemeldt dagen umiddelbart før og dagen umiddelbart efter den eller de pågældende arbejdsfri dage. Højesteret bemærkede, at denne praksis har været fulgt af arbejdsmarkedets parter i mange år, og at lovbestemmelsen ikke er blevet ændret i forbindelse med senere ændringer af funktionærloven.

Højesteret kom på den baggrund frem til, at søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage også i A’s tilfælde kunne medregnes i opgørelsen af de 120 dage, og at opsigelsen med forkortet varsel derfor havde været berettiget.

Landsretten var kommet til det samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-50624/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-50624/2020-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-50624/2020-HJR (pdf)