Gå til sidens indhold

Højesteret

29 mar 2022

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Sag om værdiansættelse af en ejendom ved overdragelse i familieforhold skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

Sag BS-38860/2021-HJR

Kendelse afsagt den 24. marts 2022

Skatteministeriet
mod
A og B

Sagen angår værdiansættelse af en ejendom i forbindelse med, at A overdrog ejendommen til sin søn B, herunder navnlig om skattemyndighederne skal respektere en værdiansættelse af ejendommen efter den såkaldte 15 %-regel i værdiansættelsescirkulæret, når A kort forinden overdragelsen havde købt ejendommen af tredjemand for en væsentlig højere pris.

Efter anmodning fra Skatteministeriet henviste byretten sagen til behandling ved landsretten som 1. instans. Landsretten hjemviste imidlertid sagen til byretten med den begrundelse, at betingelserne for henvisning ikke var opfyldt, bl.a. fordi der allerede verserer en sag ved Højesteret med ligeartet tema. Sagen for Højesteret angik spørgsmålet om henvisning.

Højesteret var enig i landsrettens vurdering af, at betingelserne for at henvise sagen til landsretten ikke var opfyldt.

Læs hele Højesterets kendelse i sag BS-38860/2021-HJR (pdf)

Læs hele Landsrettens afgørelse i sag BS-38860/2021-HJR (pdf)