Gå til sidens indhold

Højesteret

30 mar 2022

Højesteret

Ikke grundlag for at fastslå, at logningsbekendtgørelsen var ugyldig

Ikke grundlag for at fastslå, at logningsbekendtgørelsen var ugyldig/uanvendelig helt generelt i forhold til alle og uanset de konkrete omstændigheder

Sag BS-26847/2021-HJR
Dom afsagt den onsdag den 30. marts 2022

Foreningen imod Ulovlig Logning
mod
Justitsminister Nick Hækkerup, Justitsministeriet

Logningsbekendtgørelsen fra 2006 indeholdt bl.a. bestemmelser om teleselskabers pligt til at foretage logning af en række oplysninger om brugernes telekommunikation, sådan at oplysningerne kunne anvendes i straffesager.
Ifølge Foreningen imod Ulovlig Logning var logningsbekendtgørelsen i strid med EU-retten og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
Sagen angik to hovedspørgsmål: For det første om logningsbekendtgørelsen var helt eller delvist ugyldig eller uanvendelig, og for det andet om Justitsministeriet havde undladt at opfylde en pligt til hurtigst muligt at bringe de danske logningsregler i overensstemmelse med EU-retten. 
Om det første hovedspørgsmål fandt Højesteret, at der ikke var grundlag for at fastslå, at logningsbekendtgørelsen – eller visse af dens bestemmelser – var ugyldig/uanvendelig helt generelt i forhold til alle og uanset de konkrete omstændigheder. Højesteret bemærkede i den forbindelse, at danske domstole kan fastslå, at logningsbekendtgørelsen er ugyldig/uanvendelig i konkrete retsforhold, i det omfang anvendelse af bekendtgørelsen måtte være i strid med EU-retten eller Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. På den baggrund blev Justitsministeriet frifundet for de nedlagte påstande om ugyldighed og uanvendelighed.
Om det andet hovedspørgsmål fandt Højesteret, at Foreningen imod Ulovlig Logning ikke havde retlig interesse i at få pådømt dette spørgsmål. Højesteret lagde vægt på, at påstanden alene angik forhold, der muligt kunne påberåbes som anbringende til støtte for en uvis, ikke-nedlagt påstand, og at en pådømmelse af påstanden ikke i sig selv ville have betydning for foreningens retsstilling.
Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-26847/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-26847/2021-HJR (pdf)