Gå til sidens indhold

Højesteret

22 apr 2022

Højesteret

Afgørelse om håndjern under retsmøde kunne ikke kæres

Byrettens bestemmelse om, at tiltalte skulle forblive i håndjern under retsmødet, kunne ikke kæres til landsretten

Sag 6/2021

Kendelse afsagt den 20. april 2022

Anklagemyndigheden
mod
T

Ved indledningen af hovedforhandlingen i en straffesag, hvor T under transporten til retten var iført håndjern, anmodede T’s forsvarer om, at T måtte blive frigjort fra sine håndjern. T var tiltalt for bl.a. at være undveget fra arresten, og var to gange tidligere dømt for undvigelser. Kriminalforsorgen udtalte, at man frygtede, at T ville flygte igen, hvis håndjernene blev fjernet.

Byretten afsagde kendelse om, at T skulle forblive i håndjern under sagens behandling.

T kærede kendelsen til landsretten, som afviste kæremålet med henvisning til spærrereglen i retsplejelovens § 968, stk. 4.

Højesteret nåede til samme resultat. Højesteret udtalte, at byrettens kendelse ikke var omfattet af undtagelserne til spærrereglen, og at det spørgsmål, der var rejst under sagen, ikke opfyldte de krav, der efter praksis stilles for alligevel at tillade et kæremål. Spørgsmålet fandtes således ikke at have fundamental betydning for sagens videre behandling eller at være af vidtrækkende principiel betydning.

Læs hele kendelsen i sag 6/2021 (pdf)