Gå til sidens indhold

Højesteret

22 apr 2022

Højesteret

Om opkrævning af dækningsafgift

Anvendelse af lokaler til yogahold kunne pålægges dækningsafgift

Sag BS-27829/2021-HJR
Dom afsagt den 22. april 2022

Københavns Kommune
mod
FOF København

Biintervenient til støtte for Københavns Kommune:
Kommunernes Landsforening

FOF København lejede nogle lokaler i København og skulle som en del af lejen betale dækningsafgift, hvis lokalerne blev anvendt til dækningsafgiftspligtig virksomhed. FOF København anvendte hovedsageligt lokalerne til yogahold. Sagen angik navnlig, om Københavns Kommune kunne opkræve dækningsafgift vedrørende lokalerne.

Kommunalbestyrelsen kan opkræve dækningsafgift som bidrag til de udgifter, ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed, medfører for kommunen. FOF København havde ikke benyttet lokalerne til de udtrykkeligt nævnte former for anvendelse. Spørgsmålet var derfor, om FOF Københavns anvendelse af lokalerne var sket i et ”lignende øjemed”.

Højesteret fandt, at der navnlig må lægges vægt på, om anvendelsen generelt må antages at påføre kommunen udgifter af den art, som afgiften har til formål at bidrage til at dække. Det er ikke afgørende, om der er tale om kommerciel virksomhed.

Højesteret fandt, at anvendelse af lokaler til yogahold, der udbydes til offentligheden,
måtte antages at påføre kommunen udgifter af den art, som kommunen er berettiget til at kræve bidrag til gennem dækningsafgift. Det var uden betydning, om anvendelsen af lokalerne til yogahold kunne karakteriseres som undervisning, og om yogaaktiviteterne var omfattet af folkeoplysningsloven. Københavns Kommune var derfor berettiget til at opkræve dækningsafgift af FOF København for anvendelsen af lokalerne.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag BS-27829/2021-HJR (pdf)

Landsrettens afgørelse i sag BS-27829/2021-HJR kan findes i Domsdatabasen ved dette link

Byrettens afgørelse i sag BS-27829/2021-HJR kan findes i Domsdatabasen ved dette link