Gå til sidens indhold

Højesteret

19 apr 2022

Højesteret

Opsættende virkning under ankesag

Retssag tillagt opsættende virkning under sagens behandling for landsretten

Sag BS-1108/2022-HJR

Kendelse afsagt den 13. april 2022

U
mod
Udlændingenævnet

U havde af Udlændingestyrelsen og efterfølgende Udlændingenævnet fået afslag på opholdstilladelse i Danmark. Udlændingenævnet meddelte i forbindelse med afslaget, at U skulle udrejse straks. U indbragte Udlændingenævnets afgørelse for byretten, der ophævede nævnets afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.

Udlændingenævnet ankede byrettens dom. U nedlagde påstand om, at retssagen skulle tillægges opsættende virkning, så hun kunne opholde sig her i landet under sagens behandling for landsretten. Landsretten tog ikke U’s påstand om opsættende virkning til følge.

Kæremålet for Højesteret angik, om det var med rette, at landsretten ikke havde taget U’s anmodning om opsættende virkning til følge.

Højesteret udtalte, at domstolene uden udtrykkelig lovhjemmel kan tillægge et søgsmål vedrørende prøvelse af en administrativ afgørelse opsættende virkning. Afgørelsen heraf beror på en afvejning af det offentliges interesse i, at gennemførelsen af afgørelsen ikke udsættes, over for omfanget og arten af den skade, som den pågældende derved kan blive påført. Det måtte desuden tillægges betydning, om der efter en foreløbig vurdering forelå et rimeligt grundlag for den nedlagte påstand.

Højesteret henviste til, at byretten havde underkendt Udlændingenævnets afslag på opholdstilladelse, og fandt efter en samlet vurdering af sagen, at udlændingemyndighedernes interesse i håndhævelsen af udlændingelovgivningen må vige for den særlige interesse, som U har i, at hun og hendes familie kan forblive sammen i Danmark, mens landsretten behandler ankesagen.

Højesteret ændrede herefter landsrettens kendelse således, at retssagen tillægges opsættende virkning under landsrettens behandling af ankesagen.

Læs hele kendelsen i sag 1108/2022 (pdf)