Gå til sidens indhold

Højesteret

21 apr 2022

Højesteret

Udenlandske arbejderes byggearbejde var arbejdsudleje

Arbejder vedrørende renovering og vedligeholdelse var en integreret del af ejendomsselskabs drift, og vederlaget for arbejdet skulle beskattes i Danmark

Sagerne BS-13272/2021-HJR og BS-13273/2021-HJR
Dom afsagt den 21. april 2022

X A/S
mod
Skatteministeriet

og

Y A/S
mod
Skatteministeriet

Sagerne angik, om de danske koncernforbundne selskaber X og Y skulle have indeholdt AM-bidrag og A-skat af vederlag til udenlandske kontraktparter for arbejde på de danske selskabers ejendomme i 2015. Arbejdet bestod i f.eks. istandsættelse, malerarbejde, tømrerarbejde og byggepladsrengøring.

Med udgangspunkt i Højesterets dom af 29. november 2021 (UfR 2022.483) fandt Højesteret, at det arbejde, som de udenlandske arbejdere udførte for X og Y, måtte anses for et naturligt led i de danske virksomheders drift, og at de danske virksomheder havde båret den væsentligste del af ansvaret og den økonomiske risiko for arbejdet. Herefter og henset til de konkrete omstændigheder vedrørende bl.a. kontrakternes upræcise indhold og fraværet af tegninger og arbejdsbeskrivelser fandt Højesteret, at der forelå arbejdsudleje efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sagerne BS-13272/2021-HJR og BS-13273/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sagerne BS-13272/2021-HJR og BS-13273/2021-HJR (pdf)