Gå til sidens indhold

Højesteret

04 maj 2022

Højesteret

Ikke muligt at videreføre skattemæssigt underskud

Skattemæssigt underskud på ca. 275 mio. kr. kunne efter salg af selskabet ikke anvendes til at nedbringe den skattepligtige indkomst i senere indkomstår

Sag BS-20633/2021-HJR
Dom afsagt den 4. maj 2022

Euro Steel Danmark A/S
og
Euro Steel 1988 ApS
mod
Skatteministeriet

Sagen angik, om det skattemæssige underskud, der gennem årene var oparbejdet i Hymite A/S (senere Euro Steel Danmark A/S), kunne fradrages i selskabets skattepligtige indkomst for indkomstårene 2011 og 2012. Spørgsmålet var i den forbindelse, om selskabet efter den dagældende ligningslovs § 15, stk. 7, 3. pkt. (nu selskabsskattelovens § 12 D, stk. 2), ”i det væsentlige” var ”uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet” på tidspunktet for salgene af selskabet i 2011.

Højesteret fandt ligesom landsretten, at det beroede på en samlet vurdering, om et selskab på tidspunktet for ændringen af ejerforholdene i det væsentlige var uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet som nævnt i den dagældende ligningslovs § 15, stk. 7, 3. pkt. Højesteret tiltrådte endvidere, at der i denne vurdering kunne lægges vægt på omfanget af risikoen ved en eventuel erhvervsmæssig aktivitet, størrelsen af det skattemæssige underskud og omstændighederne ved overdragelsen af kapitalandele i selskabet.

Om den konkrete sag fandt Højesteret, at den erhvervsmæssige aktivitet, der på tidspunktet for overdragelserne af selskabet i 2011 alene bestod i at udleje en ejerlejlighed, var ubetydelig set i forhold til værdien af det opgjorte skattemæssige underskud, og at selskabet i det væsentlige var uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, jf. den dagældende ligningslovs § 15, stk. 7, 3. pkt. På den baggrund tiltrådte Højesteret, at det skattemæssige underskud ikke kunne anvendes til at nedbringe den skattepligtige indkomst for 2011 og 2012.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-20633/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-20633/2021-HJR i Domsdatabasen