Gå til sidens indhold

Højesteret

23 jun 2022

Højesteret

Om fastsættelse af fællesstraf

Straffelovens § 61, stk. 1, eller dennes analogi kan finde anvendelse i en situation, hvor der er foretaget rettergangsskridt, før den betingede dom er afsagt

Sag 11/22
Dom afsagt den 23. juni 2022

Anklagemyndigheden
mod
T

T blev den 4. august 2020 af byretten idømt 60 dages fængsel for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, ved den 22. maj 2019 at have truet en fængselsbetjent. T ankede dommen til landsretten, men inden landsretten den 24. juni 2021 afsagde dom, blev T den 5. oktober 2020 af byretten yderligere idømt fængsel i 6 måneder for hæleri, hvoraf 4 måneder blev gjort betinget med en prøvetid på 1 år fra endelig dom. Den dom blev ikke anket.

Ved landsrettens dom blev T idømt fængsel i 6 måneder, idet straffen blev fastsat som en fællesstraf (efter straffelovens § 61, stk. 1) med den betingede del af dommen af 5. oktober 2020 og som en tillægsstraf til bl.a. den ubetingede del af dommen af 5. oktober 2020.

For Højesteret angik sagen fastsættelse af straffen, herunder om straffen skulle fastsættes som en fællesstraf med dommen af 5. oktober 2020.

Højesteret fastslog, at straffelovens § 61, stk. 1 (om fællesstraf), eller dennes analogi kan finde anvendelse i en situation, hvor der er foretaget rettergangsskridt, før en betinget dom er afsagt, og at dette også gælder, når der er tale om en kombinationsdom – dvs. en delvis betinget dom. I den konkrete sag fandt Højesteret imidlertid, at det skulle have sit forblivende ved dommen af 5. oktober 2020.

Straffen blev udmålt som en tillægsstraf efter straffelovens § 89, herunder som en tillægsstraf til en nyere byretsdom af 26. januar 2021. Ved denne dom var T idømt fængsel i 10 måneder for grov vold begået i januar 2018. Straffen var fastsat som en tillægsstraf til bl.a. dommen af 5. oktober 2020.

Herefter besluttede Højesteret at idømme T 60 dages fængsel.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag 11/2022 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 11/2022 i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag 11/2022 i Domsdatabasen