Gå til sidens indhold

Højesteret

02 jun 2022

Højesteret

Omstødelse af dispositioner, der indebar utilbørlig begunstigelse

Sag om omstødelse var anlagt rettidigt. Dispositioner, der indebar utilbørlig begunstigelse af en kreditor, kunne omstødes, og boets krav var ikke forældet

Sag 25020/2021-HJR
Dom afsagt den 1. juni 2022

Sparekassen Vendsyssel (nu Sparekassen Danmark)
mod
A under konkurs

A havde modtaget en ejendom som gave fra sin daværende ægtefælle, B, og fik tinglyst adkomst til ejendommen i januar 2013. I marts 2013 indgik hun en kassekreditaftale med Sparekassen Vendsyssel om kredit på ca. 2,9 mio. kr., som B hidtil havde hæftet for, og i maj 2013 stillede hun sikkerhed for gælden ved et ejerpantebrev, som sparekassen fik underpant i. I 2014 indfriede hun delvist gælden med provenuet fra et realkreditlån i ejendommen.

B blev erklæret konkurs i 2014. I marts 2017 blev A dømt til at betale 3,25 mio. kr. til B’s konkursbo, idet B ikke var solvent, da han gav ejendommen i gave til A. Som følge heraf blev A den 18. maj 2017 erklæret konkurs, og den 17. maj 2018 anlagde A’s konkursbo sag mod Sparekassen Vendsyssel med påstand om erstatning.

Sparekassen Vendsyssel gjorde gældende, at søgsmålsfristen på 1 år, som følger af konkurslovens § 81, skulle regnes fra afsigelsen af konkursdekret over B, idet kravet fra A’s konkursbo reelt beroede på B’s forhold. Højesteret fandt, at fristen skulle regnes fra afsigelsen af konkursdekret over A. Søgsmålet var derfor anlagt rettidigt.

Højesteret udtalte herefter på baggrund af sagens omstændigheder, at A var eller i hvert fald blev insolvent, da hun underskrev kassekreditkontrakten, og at hendes dispositioner over for Sparekassen Vendsyssel indebar en utilbørlig begunstigelse af sparekassen på bekostning af hendes øvrige kreditorer. Da Sparekassen Vendsyssel indså eller burde have indset dette, var der grundlag for at omstøde dispositionerne.

Endelig var det et spørgsmål, om boets krav om erstatning i anledning af dispositionerne var forældet. Højesteret udtalte, at erstatningskrav i anledning af dispositioner, der kan omstødes, er omfattet af forældelsesloven. Sådanne krav kan tidligst kræves opfyldt, når der er afsagt konkursdekret, og der dermed er etableret et konkurs bo, som kan fremsætte kravet. Forældelsesfristen begyndte derfor først at løbe den 18. maj 2017, og kravet var dermed ikke forældet, da sagen blev anlagt den 17. maj 2018.

Sparekassen Vendsyssel skulle derfor betale erstatning til A’s konkursbo. Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag 25020/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 25020/2021-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag 25020/2021-HJR i Domsdatabasen