Gå til sidens indhold

Højesteret

08 jul 2022

Højesteret

Varetægtsfængsling efter dom

Der kunne ske varetægtsfængsling efter dom efter hjemrejselovens § 15

Sag 21/2022
Kendelse afsagt den 7. juli 2022

Anklagemyndigheden
mod
U

U blev i januar 2022 idømt fængsel i 10 måneder for gentagne overtrædelser af sin opholdspligt. Han valgte at modtage dommen. Byretten afsagde efter dommen kendelse om, at U skulle forblive varetægtsfængslet, indtil straffuldbyrdelse kunne iværksættes i medfør af hjemrejselovens § 15.

U kærede afgørelsen til landsretten, der stadfæstede byrettens kendelse.

Sagen for Højesteret angik, om der var hjemmel i hjemrejselovens § 15 til varetægtsfængsling efter dom, og indtil straffuldbyrdelse kunne iværksættes.

Det følger af hjemrejselovens § 15, stk. 2, at retsplejelovens bestemmelser om varetægtsfængsling, herunder retsplejelovens § 769, stk. 1, der muliggør varetægtsfængsling efter dom, i øvrigt finder anvendelse.

Højesteret udtalte herefter, at der i medfør af hjemrejselovens § 15 også kan ske varetægtsfængsling efter endelig dom, når betingelserne i § 15, stk. 1, er opfyldt.

Da betingelserne i hjemrejselovens § 15, stk. 1, var opfyldt i den konkrete sag, og da varetægtsfængslingen var i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, kunne U varetægtsfængsles efter dom, og indtil straffuldbyrdelse kunne iværksættes.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag 21/2022 (pdf)