Gå til sidens indhold

Højesteret

30 aug 2022

Højesteret

Eneaktionær beskattet af hævninger på mellemregningskonto

Eneaktionær skulle beskattes af hævninger (lån) på mellemregningskonto

Sag BS-30246/2021-HJR
Dom afsagt den 30. august 2022

A
mod
Skatteministeriet

Sagen angik, i hvilket omfang A, der var eneaktionær i et aktieselskab, skulle beskattes af hævninger på en mellemregningskonto mellem A og selskabet i en periode på omkring to år. Der var i perioden løbende bevægelser på mellemregningskontoen, og saldoen var på nogle tidspunkter i selskabets favør og på andre tidspunkter i A’s favør.

A havde gjort gældende, at hævninger på en sædvanlig mellemregningskonto ikke skulle beskattes – i hvert fald ikke når der efter tilbagebetaling af hævede beløb, der allerede var beskattet, blev foretaget nye hævninger.

Efter ligningslovens § 16 E, stk. 1, 1. pkt., behandles lån, som et aktieselskab mv. yder til en fysisk person med bestemmende indflydelse over selskabet, efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt. Det indebærer, at sådanne hævninger typisk skal beskattes som udbytte eller løn hos modtageren.

Højesteret fandt, at der i overensstemmelse med bestemmelsens ordlyd og de nævnte lovbemærkninger var hjemmel i ligningslovens § 16 E, stk. 1, 1. pkt., til at beskatte A af hævninger på mellemregningskontoen, i det omfang selskabet ved den enkelte hævning fik et tilgodehavende eller et forøget tilgodehavende hos A.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-30246/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i Domsdatabasen