Gå til sidens indhold

Højesteret

30 aug 2022

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Dom afsagt: 23. august 2022

Sag om den naboretlige tålegrænse skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

Sag BS-39795/2021-HJR og BS-39903/2021-HJR
Kendelse afsagt den 23. august 2022

A og B
mod
Forsvarsministeriet

Sagen angår, om Forsvarsministeriet er erstatningsansvarlig for det påståede værditab, der har været på A og B’s ejendom, fordi den fremtidige flystøj fra Flyvestation Skrydstrup som følge af udskiftningen af F-16 kampfly til F-35 kampfly overstiger den naboretlige tålegrænse.

Efter anmodning fra parterne henviste byretten sagen til behandling ved landsretten som 1. instans. Landsretten tilbagesendte imidlertid sagen til byretten med den begrundelse, at betingelserne for henvisning ikke var opfyldt, bl.a. fordi der findes omfattende retspraksis om den naboretlige tålegrænse vedrørende støjgener.

Med en bemærkning om, at Højesterets ressourcer ikke bør benyttes til at behandle sager, hvis udfald afhænger af bevismæssige vurderinger, eller som angår retsanvendelse på områder, hvor de principielle retsspørgsmål allerede er afklaret, var Højesteret enig i landsrettens vurdering af, at betingelserne for at henvise sagen til landsretten ikke var opfyldt.

Læs hele kendelsen i sag BS-39795/2021-HJR og BS-39903/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-39795/2021-HJR og BS-39903/2021-HJR (pdf)