Gå til sidens indhold

Højesteret

12 aug 2022

Højesteret

Ikke nødvendigt procesfællesskab

Sag om vejret kunne anlægges af én samejer af en privat fællesvej

Sag BS-5814/2021-HJR
Dom afsagt den 12. august 2022

X
mod
A og B

A og B købte i 2016 en grund på en privat fællesvej. I forbindelse med opførelsen af deres ejendom på grunden opstod der spørgsmål om vejretten til den private fællesvej.

Vejlauget (X) købte i 2017 1/3 af den private fællesvej og anlagde efterfølgende sag mod A og B med påstand om bl.a., at de skulle anerkende, at de som ejere af ejendommen ikke havde vejret til den private fællesvej.

Hovedspørgsmålet for Højesteret var, om der forelå et nødvendigt procesfællesskab mellem vejlauget og de øvrige ejere af den private fællesvej med den virkning, at vejlauget ikke kunne optræde på egen hånd som sagsøger i sagen.

Højesteret fastslog, at der ikke forelå et nødvendigt procesfællesskab mellem ejerne af vejen, og tog herefter vejlaugets anerkendelsespåstand til følge.

Højesteret lagde til grund, at tildeling af vejrettigheder ville kræve enstemmighed blandt ejerne af vejen. Højesteret udtalte, at vejlauget som medejer af vejen havde retlig interesse i at få prøvet den nedlagte anerkendelsespåstand, at en stillingtagen hertil ikke ville være retligt bindende for de øvrige ejere af vejen, og at der ikke forelå hensyn til disse ejere eller A og B, som talte afgørende imod, at påstanden blev taget under pådømmelse.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag BS-5814/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-5814/2021-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-5814/2021-HJR i Domsdatabasen