Gå til sidens indhold

Højesteret

01 sep 2022

Højesteret

Advokater havde tilsidesat god advokatskik

Advokater havde tilsidesat god advokatskik ved at påtage sig en advokatundersøgelse, og advokatselskabet havde ikke krav på salær

Sagerne 26376/2021-HJR og 26377/2021-HJR
Dom afsagt den 1. september 2022

Advokaterne A, B, C og D
mod
Advokatnævnet

og

Advokaterne A, B, C og D
og
E
mod
Skatteministeriet

Fire advokater i E påtog sig efter et udbud fra Skatteministeriet i begyndelsen af 2017 at udføre en uvildig undersøgelse af den såkaldte udbyttesag. Undersøgelsen blev afleveret i slutningen af 2017. I 2018 kom det frem, at E i 2014 og 2015 havde ydet rådgivning om udbytteskat til en tysk bank, der senere viste sig over for danske skattemyndigheder at have deltaget i uberettiget tilbagesøgning af udbytteskat. Banken vedtog i den forbindelse i september 2019 at betale en bøde på 110 mio. kr. for bedrageri af særlig grov beskaffenhed.

Skatteministeriet klagede til Advokatnævnet, der pålagde de fire advokater hver en bøde på 10.000 kr. for at have tilsidesat god advokatskik ved at have påtaget sig advokatundersøgelsen, selv om der forelå en interessekonflikt. Advokatnævnet bestemte også, at E skulle betale salæret for udførelsen af undersøgelsen tilbage til Skatteministeriet. De fire advokater indbragte Advokatnævnets kendelse om bøderne for domstolene, og E anlagde sag mod Skatteministeriet med påstand om betaling af salæret.

Højesteret udtalte, at opdragets særlige karakter indebar skærpede krav til advokaternes uafhængighed. Som følge af den rådgivning, E havde ydet i de år, hvor den tyske bank havde begået bedrageri over for de danske skattemyndigheder, forelå der en interessekonflikt for de fire advokater, der udførte undersøgelsen for Skatteministeriet.

Herefter var spørgsmålet, om advokaterne havde udført et tilstrækkeligt ”konflikttjek” i sagen, idet advokaterne ikke i 2017 var bekendt med Es rådgivning af den tyske bank. Højesteret lagde her til grund, at advokat A havde taget en række skridt for at afdække mulige interessekonflikter. Advokat A havde imidlertid ikke sikret sig, at alle relevante advokater i E blev inddraget i tjekket og gjort mere indgående bekendt med, hvilke skærpede habilitetskrav der gjaldt for undersøgelsen. Et sådant skridt havde været egnet til at finde frem til rådgivningen af den tyske bank, og da dette skridt ikke var blevet udført, var konflikttjekket ikke tilstrækkeligt.

Herudover udtalte Højesteret, at advokat A, hvis han havde fundet frem til sagen, som følge af indholdet af rådgivningen burde have indset, at der var en ikke ubetydelig risiko for, at den tyske bank var involveret i uberettiget tilbagesøgning af udbytteskat, og at E derfor ikke kunne påtage sig undersøgelsen.

Højesteret udtalte endvidere, at de tre øvrige advokater, der i det hele havde overladt konflikttjekket til advokat A, måtte bedømmes på baggrund af hans konflikttjek.

På den baggrund tiltrådte Højesteret, at de fire advokater var idømt hver en bøde på 10.000 kr. for tilsidesættelse af god advokatskik. Højesteret tiltrådte endvidere, at E ikke havde krav på salær i sagen, da der som følge af den foreliggende interessekonflikt var en væsentlig mangel ved advokatundersøgelsen.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen i sagerne 26376/2021-HJR og 26377/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sagerne 26376/2021-HJR og 26377/2021-HJR i Domsdatabasen