Gå til sidens indhold

Højesteret

09 sep 2022

Højesteret

Aftalt leje nedsat til niveauet for sammenlignelige lejemål i ejendommen

Den aftalte leje for lejemål var mere byrdefuld end lejevilkårene for øvrige sammenlignelige lejemål i samme ejendom

Sag BS-27157/2021-HJR
Dom afsagt den 9. september 2022

COBO VII A Kommanditaktieselskab
mod
L1 og L2

L1 og L2 overtog den 1. september 2017 et lejemål, hvor lejen var fastsat som omkostningsbestemt leje. Lejen for de øvrige lejemål i ejendommen var ligeledes fastsat som omkostningsbestemt leje, og L1 og L2’s lejemål adskilte sig ikke fysisk fra de øvrige lejemål i ejendommen af betydning for sagen. Før L1 og L2 indgik lejeaftalen, var der for hovedparten af lejemålene i ejendommen gennemført en lejeforhøjelse, hvor udlejeren havde begrænset forhøjelsen som følge af regler om maksimal huslejestigning og pligt til at anvise erstatningsbolig. Den aftalte leje for L1 og L2s lejemål var derfor højere end lejen for øvrige sammenlignelige lejemål i ejendommen.

Efter lejelovgivningen kan der ikke ved indgåelse af en lejeaftale aftales en leje eller lejevilkår, der efter en samlet bedømmelse er mere byrdefulde for lejeren end de vilkår, der gælder for andre lejere i ejendommen.

Spørgsmålet var, om L1 og L2’s lejemål skulle sammenlignes med de lejemål, hvor udlejeren havde begrænset lejeforhøjelsen for allerede eksisterende lejere som følge af regler om maksimal huslejestigning og pligt til at anvise erstatningsbolig.

Højesteret fandt, at der ikke var holdepunkter for at antage, at den omstændighed, at en udlejer har begrænset en forhøjelse af lejen for allerede eksisterende lejere som følge af regler om maksimal huslejestigning, medfører, at de pågældende lejemål ikke skal indgå ved en sammenligning af, om vilkårene for nye lejemål er mere byrdefulde end for andre lejere i ejendommen. Det indebærer, at begrænsningen i huslejestigningen over for eksisterende lejere også kommer nye lejere til gode.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-27157/2021-HJR (pdf)

Underinstansernes afgørelser er undervejs i Domsdatabasen