Gå til sidens indhold

Højesteret

08 sep 2022

Højesteret

Biintervention ikke tilladt

Dansk Ejendomsmæglerforening fik ikke tilladelse til biintervention

Sag BS-14008/2022-HJR

Kendelse afsagt den 8. september 2022

Dansk Ejendomsmæglerforening kærer afslag på biintervention i sagen

Udlejning København ApS
mod
A
og
B

A og B anlagde i 2017 sag mod Udlejning København med påstand om betaling af erstatning for mangler ved en ejendom, som A og B i 2015 havde købt af Udlejning København. I byretten blev Udlejning København dømt til at betale erstatning til A og B under henvisning til bl.a., at det i salgsopstillingen, der var en del af købsaftalen, var anført, at ejendommen var en ”totalrenoveret bungalow”, idet dette måtte opfattes som en garanti for, at arbejdet var udført håndværksmæssigt korrekt. Sagen blev efterfølgende anket til landsretten.

Under forberedelsen af ankesagen anmodede Dansk Ejendomsmæglerforening om tilladelse til at indtræde som biintervenient i sagen til støtte for Udlejning København. Foreningen henviste navnlig til, at byrettens afgørelse – hvis den blev stadfæstet – ville få betydning for ejendomsmægleres ansvar, idet salgsopstillinger oftest er udarbejdet af ejendomsmæglere, som måtte formodes at blive søgt holdt ansvarlige for tilsvarende formuleringer, der måtte blive anset for garantier. Landsretten afslog anmodningen fra Dansk Ejendomsmæglerforening, der kærede afgørelsen til Højesteret.

Højesteret udtalte, at det ikke var rimeligt og velbegrundet at tillade Dansk Ejendomsmæglerforening at indtræde som biintervenient i sagen. Højesteret lagde navnlig vægt på, at ejendomsmægleren, der havde medvirket ved salget til A og B, ikke var inddraget i sagen, og at ejendomsmæglerens ansvar derfor ikke var til prøvelse. En eventuel afsmittende effekt, som landsrettens afgørelse kunne få, fandtes at være for fjerntliggende til at berettige til, at foreningen indtrådte som biintervenient.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens kendelse.

Læs hele kendelsen i sag BS-14008/2022 (pdf)