Gå til sidens indhold

Højesteret

06 sep 2022

Højesteret

Familieretshuset er part i retssag

Familieretshuset har partsstatus som sagsøgt i en sag indbragt for familieretten om registrering af medmoderskab

Sag BS-27326/2022-HJR og BS-28018/2022-HJR

Beslutning afsagt den 6. september 2022.

A
mod
Familieretshuset

og

B og C
mod
Familieretshuset

Sagerne angår Familieretshusets afslag på registrering af medmoderskab.

Under sagernes forberedelse for Højesteret opstod der spørgsmål om, hvorvidt Familieretshuset har status som part (sagsøgt). Begge sager er omfattet af retsplejelovens kapitel 42 a om faderskab og medmoderskab.

Familieretshuset anså sig ikke som part under henvisning til, at retsplejelovens § 456 e, stk. 1 (lovens kapitel 42 a), om parter i sager om faderskab og medmoderskab – der ikke oplistede Familieretshuset som mulig part – måtte fortolkes som en specialregel (lex specialis) i forhold til retsplejelovens § 448 a, stk. 3 (lovens kapitel 42). Efter § 448 a, stk. 3, anses Familieretshuset som part i en familieretlig sag, når sagen eller afgørelsen vedrører en tvist mellem Familieretshuset og en part.

Ankeudvalget besluttede, at Familieretshuset har status som part (sagsøgt) i begge sager. Udvalget lagde herved vægt på retsplejelovens § 448 a, stk. 3, hvor det fremgår af forarbejderne, at bestemmelsen tager sigte på sager, der ikke angår en tvist mellem to private parter, men hvor der f.eks. er indgivet en anmodning til Familieretshuset om tilladelse mv., og hvor der ikke er en modpart i sagen.

Ankeudvalget udtalte, at der ikke er grundlag for at antage, at der med angivelsen i retsplejelovens § 456 e, stk. 1, af, hvem der er parter i en sag om faderskab og medmoderskab, er ændret herved i disse familieretlige sagstyper. Det følger således af retsplejelovens § 448, stk. 2, at for sager om faderskab og medmoderskab til børn finder reglerne i kapitel 42 a ”tillige” anvendelse og af forarbejderne til § 448 a, stk. 2, at sager om faderskab og medmoderskab skal behandles efter både de generelle sagsbehandlingsregler i kapitel 42 og de særlige regler i kapitel 42 a.

Familieretshuset har ikke tidligere været inddraget som sagsøgt under sagernes behandling for familieretten og landsretten.

Læs hele afgørelsen i sag BS-27326/2022 og BS-28018/2022 (pdf)