Gå til sidens indhold

Højesteret

02 sep 2022

Højesteret

Indsigelse mod opsigelse af lejemål kunne ikke afgives digitalt

Indsigelse mod opsigelse af lejemål kunne ikke afgives digitalt

Sag BS-32135/2021-HJR

Dom afsagt fredag den 2. september 2022

L1
og
L2

mod

U


Ved brev af 14. maj 2019 opsagde en advokat på vegne af en udlejer et lejemål. Opsigelsen blev sendt til lejerne dels pr. mail, dels med almindeligt og anbefalet brev. Den 7. juni 2019 sendte lejernes advokat en mail vedhæftet et brev med en indsigelse mod opsigelsen til udlejers advokat. Brevet blev udelukkende sendt pr. mail. I mailen og brevet bad lejers advokat om at få bekræftelse på modtagelsen. Den 19. juni 2019 bekræftede en advokatsekretær modtagelsen af mailen med indsigelsen. Den 1. juli 2019 anlagde udlejer sag mod lejerne med påstand om, at de skulle fraflytte lejemålet. Først under sagens behandling i landsretten gjorde udlejer gældende, at lejernes indsigelse ikke opfyldte skriftlighedskravet i den dagældende § 87, stk. 2, sammenholdt med § 4, stk. 3, i lejeloven og derfor ikke var rettidig.

For Højesteret angik sagen i første række, om lejernes indsigelse var rettidig.

Højesterets flertal udtalte bl.a., at som fastslået ved Højesterets dom af 5. maj 2020 (UfR 2020.2304) og Højesterets kendelse af 7. juni 2021 (UfR 2021.3975) opfylder en indsigelse sendt pr. mail ikke kravet om skriftlighed i den dagældende lejelovs § 87, stk. 2. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at parterne tidligere havde kommunikeret om lejemålet pr. mail, eller at en advokatsekretær kvitterede for modtagelsen af indsigelsen, idet denne mail ikke i sig selv gav lejerne føje til at gå ud fra, at indsigelsen var accepteret som gyldig og dermed rettidig. Den omstændighed, at udlejer først under sagens behandling i landsretten gjorde gældende, at indsigelsen ikke var gyldig, kunne heller ikke føre til et andet resultat.

Flertallet tiltrådte herefter, at lejerne ikke havde overholdt fristen for skriftlig indsigelse i § 87, stk. 2, i den dagældende lejelov, og bemærkede at lejernes indsigelse ikke var af en sådan karakter, at den kunne tages under påkendelse, selv om indsigelsesfristen var overskredet.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens dom for så vidt angår dommens bestemmelse om fraflytning med den ændring, at datoen for fraflytning blev fastsat til den 31. december 2022.

Læs hele dommen i sag BS-32135/2021 (pdf)

Underinstansernes afgørelser er undervejs i Domsdatabasen