Gå til sidens indhold

Højesteret

21 sep 2022

Højesteret

Lejetvist skulle behandles i boligretten

En tvist om træk i depositum og forudbetalt husleje for istandsættelsesudgifter og lejerestance kunne ikke afvises fra behandling i boligretten

Sag BS-6570/2022-HJR
Kendelse afsagt den 21. september 2022

L
mod
P/S Høeghsmindes Parkbebyggelse

Lejeren L lejede fra december 2017 en lejlighed af udlejer P/S Høeghsmindes Parkbebyggelse. L gjorde kort efter indflytning og herefter gentagne gange opmærksom på, at lejligheden efter hans opfattelse ikke kunne opvarmes tilstrækkeligt. I februar 2018 ophævede L lejemålet og fraflyttede herefter lejligheden og betalte ikke længere husleje. I en flytteafregning blev L trukket i depositum og forudbetalt husleje for bl.a. istandsættelsesudgifter og manglende huslejebetaling i opsigelsesperioden.

L indbragte sagen for boligretten med påstand om, at udlejer skulle udbetale depositummet og den forudbetalte husleje uden disse fratræk. Boligretten afviste sagen med den begrundelse, at tvisten skulle være indbragt for huslejenævnet som førsteinstans. Landsretten stadfæstede boligrettens afgørelse.

Højesteret udtalte, at L havde krav på, at boligretten tog hans påstand om betaling under pådømmelse. Herved lagde Højesteret vægt på, at en væsentlig del af tvisten (spørgsmålet om lejerestance) isoleret set ikke kunne være indbragt for huslejenævnet og som følge heraf kunne være indbragt direkte for boligretten. Højesteret anførte også, at det var L, der som lejer havde ønsket at indbringe den samlede tvist for boligretten.

Højesteret ændrede derfor landsrettens afgørelse således, at sagen blev hjemvist til behandling i boligretten.

Læs hele kendelsen i sag BS-6570/2022-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-6570/2022-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-6570/2022-HJR (pdf)