Gå til sidens indhold

Højesteret

09 sep 2022

Højesteret

Straf for svindel med covid-19-hjælpepakker sat ned

Straf for svindel med covid-19-hjælpepakker sat ned i henhold til mellemliggende lovændring

Sag 113/2021
Dom afsagt den 9. september 2022

Anklagemyndigheden
mod
T

og

Sag 114/2021
Dom afsagt den 9. september 2022

Anklagemyndigheden
mod
T

Ved domme af henholdsvis 11. juni og 6. juli 2021 havde landsretten i to sager fundet de tiltalte skyldig i bl.a. svindel med covid-19-hjælpepakker.

Ved fastsættelsen af fængselsstraffen og tillægsbøden havde landsretten anvendt stk. 2 og 3 i straffelovens dagældende § 81 d om strafskærpelse i sager, hvor lovovertrædelsen var begået med baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien:

- Det fulgte af § 81 d, stk. 1, at straffen for en række lovovertrædelser som udgangspunkt skulle fastsættes til omkring det dobbelte af straffen i sager uden baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien.

- Af § 81 d, stk. 2, fulgte, at straffen for de nævnte overtrædelser som udgangspunkt skulle fastsættes til omkring det firedobbelte af straffen i sager uden baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien, hvis der uberettiget var opnået eller søgt opnået kompensation fra covid-19-hjælpepakker.

- Af § 81 d, stk. 3, fulgte, at der i disse sager som udgangspunkt udover fængselsstraf også skulle idømmes en tillægsbøde, svarende til det firedobbelte af den tilsigtede vinding.

Inden sagernes pådømmelse i Højesteret var § 81 d blevet ophævet.

I forarbejderne § 81 d var det dog forudsat, at strafskærpelsen skulle finde anvendelse på overtrædelser, der er begået, mens bestemmelsen var i kraft, men først bliver pådømt efter dens ophævelse. Dette fulgte også af straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt., som der var henvist til i forarbejderne.

Ved en ny lov, der blev vedtaget efter, at landsretten havde afsagt dom i de to sager, blev der indført en særlig ordning for overtrædelser omfattet af § 81 d, der er begået, mens § 81 d var i kraft, men først bliver endeligt pådømt efter den 1. juli 2022. Ifølge denne ordning skal fængselsstraffen fastsættes sådan, at § 81 d, stk. 2, om firedobling ikke finder anvendelse, mens § 81 d, stk. 3, om en tillægsbøde svarende til det firedobbelte af den tilsigtede vinding fortsat skal finde anvendelse.

I henhold til den nye lov nedsatte Højesteret i sag 113/21 fængselsstraffen fra 2 år til 1 år. Straffen blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste.

I sag 114/21, hvor der også indgik forhold, der var begået før ikrafttrædelsen af § 81 d, nedsatte Højesteret fængselsstraffen fra 3 år og 6 måneder til 2 år. Tillægsbøden blev nedsat fra 3.400.000 kr. til 2.375.000 kr., svarende til det firedobbelte af den tilsigtede vinding i de forhold, der var begået, mens § 81 d var i kraft.

Læs hele dommen i sag 113/2021 (pdf)

Læs hele dommen i sag 114/2021 (pdf)

Underinstansernes afgørelser er undervejs i Domsdatabasen