Gå til sidens indhold

Højesteret

05 jan 2023

Højesteret

Garantifond ikke forpligtet til at dække erstatningskrav

Norske yrkesskadeforsikringer kunne ikke anses for ”øvrige ansvarsforsikringer” omfattet af den danske garantifonds dækningspligt

Sag BS-1915/2022-HJR
Dom afsagt den 5. januar 2023

Garantiordningen for Skadeforsikring
mod
Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Alpha Insurance A/S, der var medlem af den danske garantifond (Garantifonden for skadesforsikringsselskaber), blev taget under konkursbehandling den 8. maj 2018.

Sagen angik, om den danske garantifond i medfør af den dagældende garantifondsordning er forpligtet til at dække erstatningskrav fra skadelidte arbejdstagere i Norge, der er omfattet af yrkesskadeforsikringer tegnet af norske arbejdsgivere gennem Alpha Insurances norske filial.

Efter garantifondslovens § 5, stk. 1, nr. 3, er den danske garantifond forpligtet til at dække erstatningskrav, der er udækkede som følge af et skadesforsikringsselskabs konkurs, til tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer.

Højesteret udtalte, at det ikke kan udledes af forarbejderne til bestemmelsen, hvad der skal forstås ved ”øvrige ansvarsforsikringer”. Ved en ansvarsforsikring forstås sædvanligvis en forsikring mod det tab, en person eller andet retssubjekt lider ved at blive erstatningspligtig over for tredjemand som følge af en skadevoldende begivenhed eller undladelse.

Højesteret udtalte endvidere, at de arbejdsulykkesforsikringer, som danske arbejdsgivere er forpligtet til at tegne hos et forsikringsselskab efter arbejdsskadesikringsloven, ikke er ansvarsforsikringer og således ikke er omfattet af garantifondslovens § 5, stk. 1, nr. 3, og at det må bero på en samlet vurdering, om de norske yrkesskadeforsikringer adskiller sig fra de danske arbejdsulykkesforsikringer på en sådan måde, at de kan anses for ”øvrige ansvarsforsikringer” omfattet af bestemmelsen.

Efter formålet med og karakteren af den norske yrkesskadeforsikringsordning fandt Højesteret det mest nærliggende at sidestille ordningen med den danske arbejdsskadesikringsordning.

Højesteret fastslog herefter, at den danske garantifond ikke er forpligtet til at dække de omhandlede erstatningskrav.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-1915/2022-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-1915/2022-HJR i Domsdatabasen