Gå til sidens indhold

Højesteret

11 jan 2023

Højesteret

Godtgørelse for tvangsfiksering ikke omfattet af retsplejelovens kap 43 a

Retsplejelovens kapitel 43 a fandt ikke anvendelse i sag om godtgørelse for tvangsfiksering, hvor der ikke samtidig var tvist om lovligheden

Sag BS-14077/2022-HJR
Dom afsagt den 11. januar 2023

A
mod
Region Hovedstaden

Sagen angik, om A, der havde været ulovligt tvangsfikseret under en indlæggelse på Psykiatrisk Center Glostrup, kunne indbringe en sag om godtgørelse for domstolene efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a om prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse.

Det Psykiatriske Patientklagenævn havde truffet afgørelse om, at fikseringerne af A var ulovlige, og Region Hovedstaden havde ikke anfægtet nævnets afgørelse. A’s formål med at begære sagen indbragt for domstolene var således alene at få godtgørelse i anledning af fikseringerne.

Højesteret fastslog, at retsplejelovens kapitel 43 a ikke fandt anvendelse i sagen, da spørgsmål om godtgørelse kun kan behandles efter kapitel 43 a, hvis der er tvist om, hvorvidt frihedsberøvelsen er lovlig.

A var derfor henvist til at anlægge sag mod regionen efter civilprocessens almindelige regler. Højesteret bemærkede, at A herved var processuelt dårligere stillet med hensyn til at opnå godtgørelse, end hvis A ikke havde fået medhold i Det Psykiatriske Patientklagenævn, men at dette ikke kunne føre til et andet resultat.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-14077/2022-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-14077/2022-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-14077/2022-HJR i Domsdatabasen