Gå til sidens indhold

Højesteret

13 jan 2023

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Sag om Nyborg Kommunes udpegning af områder til Grønt Danmarkskort skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

Sag BS-18450/2022-HJR

Kendelse afsagt den 13. januar 2023

A
mod
Nyborg Kommune

Hovedsagen angår, om Nyborg Kommunes udpegning af områder til Grønt Danmarkskort i kommuneplantillæg nr. 11.1, der bl.a. omfatter udpegning på nogle af A’s ejendomme, er lovlig.

Efter anmodning fra A henviste byretten sagen til behandling ved landsretten som 1. instans. Landsretten tilbagesendte imidlertid sagen til byretten med den begrundelse, at betingelserne for henvisning i retsplejelovens § 226, stk. 1, ikke var opfyldt.

Efter retsplejelovens § 226, stk. 1, kan byretten efter anmodning fra en part henvise en sag til behandling ved landsret, hvis sagen er af principiel karakter og har generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen eller væsentlig samfundsmæssig rækkevidde i øvrigt.

Landsretten anførte i sin begrundelse bl.a., at der foruden sagen mod Nyborg Kommune også verserer en sag ved byretten, der er anlagt af A mod Planklagenævnet, og som vedrører en prøvelse af nævnets stillingtagen til Nyborg Kommunes vedtagelse af kommuneplan 2017, herunder om kommunens udpegninger af arealer til Grønt Danmarkskort er lovlige. Sagen mod Planklagenævnet er efterfølgende anket til landsretten, hvor den fortsat verserer.

Sagen for Højesteret angik spørgsmålet om henvisning fra byretten til landsretten.

Af de grunde, der var anført af landsretten, stadfæstede Højesteret landsrettens kendelse.

Læs hele kendelsen i sag BS-18450/2022 (pdf)