Gå til sidens indhold

Højesteret

11 jan 2023

Højesteret

Manglende retlig interesse

Advokat havde ikke retlig interesse i at få prøvet spørgsmål om beskikkelse efter landsretten omgjorde sin beslutning herom

Sag BS-6391/2022-HJR
Kendelse afsagt den 11. januar 2023

A
mod
Region Hovedstaden

Det Psykiatriske Patientklagenævn traf den 24. marts 2021 afgørelse om, at A i to tilfælde under indlæggelse på Psykiatrisk Center Glostrup var blevet ulovligt tvangsfikseret. A anmodede herefter om, at sagen efter retsplejelovens kapitel 43 a blev indbragt for retten med påstand om godtgørelse for fikseringerne.

Byretten afviste sagen, idet retten ikke fandt, at sagen var omfattet af retsplejelovens kapitel 43 a. A ankede dommen til landsretten med påstand om hjemvisning til realitetsbehandling i byretten. A’s advokat anmodede i den forbindelse landsretten om i medfør af retsplejelovens § 470, stk. 2, at blive beskikket for A. Landsretten besluttede i første omgang, at der ikke var grundlag for at beskikke advokaten i medfør af retsplejelovens § 470, stk. 2, idet det var et hovedspørgsmål i sagen, om sagen var omfattet af retsplejelovens § 43 a. Advokaten kærede denne afgørelse til Højesteret.

I forbindelse med den efterfølgende afsigelse af dom i hovedsagen omgjorde landsretten sin beslutning og beskikkede advokaten for A.

Idet advokaten således blev beskikket for landsretten, fandt Højesteret, at advokaten ikke havde retlig interesse i at få prøvet den påkærede beslutning. Højesteret afviste derfor kæremålet.

Læs hele kendelsen i sag BS-6391/2022-HJR (pdf)