Gå til sidens indhold

Højesteret

19 jan 2023

Højesteret

Overdragelse af kapitalandele kunne ikke ske med skattemæssig succession

Investering i andele i vindmøller og solcelleanlæg via partnerselskaber måtte anses for passiv kapitalanbringelse efter § 34 i aktieavancebeskatningsloven

Sag BS-39520/2021-HJR
Dom afsagt den 19. januar 2023

A
mod
Skatteministeriet

I 2018 overdrog A kapitalandele i sit anpartsselskab til sine døtre som led i generationsskifte. Selskabet var 100 % ejer af et anpartsselskab, der bl.a. havde investeret i mindre andele af vindmøller og solcelleanlæg via partnerselskaber.

Sagen angik, om overdragelsen af kapitalandele kunne ske med skattemæssig succession efter § 34 i aktieavancebeskatningsloven. Spørgsmålet var, om investeringen i andele af vindmøller og solcelleanlæg via partnerselskaber måtte anses for passiv kapitalanbringelse.

Højesteret fastslog, at der ikke i ordlyden af eller forarbejderne til § 34 i aktieavancebeskatningsloven er holdepunkter for at anlægge en snæver fortolkning af, hvad der skal forstås ved passiv kapitalanbringelse, dvs. fast ejendom, kontanter og lignende, og at det må bero på en konkret vurdering, om investering i andele af vindmøller og solcelleanlæg via partnerselskaber må anses for passiv kapitalanbringelse.

Højesteret foretog herefter en konkret vurdering af oplysningerne i sagen og nåede frem til, at investeringen i andele af vindmøller og solcelleanlæg via partnerselskaber måtte anses for passiv kapitalanbringelse.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-39520/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-39520/2021-HJR i Domsdatabasen