Gå til sidens indhold

Højesteret

11 jan 2023

Højesteret

Udskrifter fra netværket EncroChat kunne bruges som bevis i straffesag

Udskrifter fra det krypterede netværk EncroChat, der var tilvejebragt af de franske myndigheder, kunne bruges som bevis i en straffesag om bl.a. drab

Sag 23/2022
Kendelse afsagt den 11. januar 2023

Anklagemyndigheden
mod
T1,
T2
og
T3

Under efterforskningen af en sag om bl.a. drab, drabsforsøg og våbenbesiddelse havde politiet ved retsanmodning fået overdraget materiale fra netværket EncroChat, der i foråret 2020 var blevet indhentet ved indgreb foretaget af fransk politi. I den efterfølgende straffesag ønskede anklagemyndigheden at fremlægge udskrifter med beskeder til og fra EncroChat-profiler, der efter anklagemyndighedens opfattelse i den relevante periode var blevet brugt af nogle af de tiltalte i sagen. Flere af forsvarerne protesterede herimod og påstod, at EncroChat-materialet skulle udgå af sagen.

Højesteret fandt, at EncroChat-materialet ikke skulle udgå af straffesagen.

Højesteret lagde herved vægt på, at de franske myndigheders indsamling af oplysninger fra EncroChat ikke var sket som led i danske myndigheders efterforskning eller på foranledning af danske myndigheder. Der skulle derfor ikke foretages en bedømmelse af indsamlingen efter den danske retsplejelovs regler om straffeprocessuelle indgreb.

Baggrunden for de franske myndigheders indsamling af data fra EncroChat havde været, at det havde vist sig, at EncroChat havde en meget høj andel af brugere knyttet til alvorlig og organiseret kriminalitet. Anklagemyndigheden havde på baggrund af retshjælpsanmodninger fået de franske myndigheders tilladelse til at anvende udskrifterne fra EncroChat i straffesagen mod de kærende.

På den baggrund fandt Højesteret, at udskrifterne fra EncroChat som udgangspunkt kunne anvendes i straffesagen. Da der ikke forelå retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, der kunne begrunde en fravigelse af dette udgangspunkt, skulle EncroChat-materialet ikke udgå af sagen. Højesteret bemærkede herved, at der i sagen indgik oplysninger om eventuelle fejlkilder og usikkerheder forbundet med anvendelse af materiale fra EncroChat.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag 23/2022 (pdf)