Gå til sidens indhold

Højesteret

12 jan 2023

Højesteret

Udvisning efter anbringelsesdom

T, som var straffri efter straffelovens § 16, stk. 2, og dømt til anbringelse blev udvist med indrejseforbud i 6 år

Sag 87/2022
Dom afsagt den 12. januar 2023

Anklagemyndigheden
mod
T

T var fundet skyldig i en række forhold, der omfattede bl.a. trusler mod et vidne, vold, ulovlig tvang, frihedsberøvelse, afpresning og forsøg på røveri. Nogle af forholdene blev begået, da han var 15 og 16 år og dermed mindreårig, mens andre af forholdene blev begået, efter at han var fyldt 18 år. Han blev frifundet for straf, fordi han er mentalt retarderet i lettere grad eller var i en tilstand, der ganske kunne sidestilles med mental retardering. Han blev i stedet dømt til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap, således at han efter bestemmelse fra kommunen kunne overføres til sikret afdeling. Herudover blev han udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

For Højesteret angik sagen sanktionsfastsættelsen og spørgsmålet om udvisning.

Højesteret tiltrådte sanktionsfastsættelsen. Med hensyn til udvisning fandt Højesteret efter en samlet vurdering, at det, uanset at T var frifundet for straf på grund af sin mentale tilstand, ikke var uproportionalt at udvise ham. I denne vurdering indgik navnlig omfanget og karakteren af den pådømte kriminalitet, der delvist blev begået, efter at han havde fået en advarsel om udvisning, samt at han havde haft en væsentlig del af sin opvækst i Syrien og ikke havde etableret egen familie her i landet.

Højesteret fandt imidlertid, at et indrejseforbud for bestandig ville være uproportionalt, og at indrejseforbuddets varighed skulle fastsættes til 6 år. Der blev herved navnlig lagt vægt på, at T indrejste som 12-årig og dermed havde tilbragt en del af sin barndom og ungdom i Danmark, at nogle af de kriminelle forhold blev begået, da han var mindreårig, og at han var frifundet for straf på grund af sin mentale tilstand. Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom med den ændring, at indrejseforbuddets varighed blev fastsat til 6 år.

Læs hele dommen i sag 87/2022 /pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 87/2022 i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag 87/2022 i Domsdatabasen