Gå til sidens indhold

Højesteret

27 okt 2023

Højesteret

Kun mulighed for delvis dørlukning

Der var kun mulighed for at lukke dørene under dele af hovedforhandlingen

Sag 94/2023
Kendelse den afsagt 27. oktober 2023

Anklagemyndigheden
mod
T

T er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 109, stk. 1, ved i forbindelse med en række interviews at have røbet eller videregivet hemmeligheder af betydning for statens sikkerhed og rettigheder i forhold til fremmede stater.

Anklagemyndigheden anmodede byretten om at træffe forhåndsafgørelse om, at hovedforhandlingen i det hele holdes for lukkede døre af hensyn til statens forhold til fremmede magter. Byretten afsagde kendelse om, at hovedforhandlingen skal foregå for lukkede døre. Landsretten stadfæstede byrettens kendelse.

For Højesteret angik sagen, om betingelserne for dørlukning af hensyn til statens forhold til fremmede magter var opfyldt.

Højesteret fastslog, at straffesagen mod T har betydelig offentlig interesse, og at kravene til de hensyn, der skal begrunde, at hovedforhandlingen holdes for lukkede døre, skal ses i dette lys.

Straffesagen angår videregivelse af oplysninger om et samarbejde mellem Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og den amerikanske efterretningstjeneste NSA om aflytning af datatrafikkabler.

Højesteret lagde til grund, at kabelsamarbejdets eksistens på nuværende tidspunkt må anses for offentligt kendt. Højesteret fandt, at de hensyn, som ligger bag ønsket om at undgå at bekræfte kabelsamarbejdets eksistens, ikke gør det nødvendigt, at dørene lukkes under hovedforhandlingen, når de afvejes over for de hensyn, der taler for offentlighed.

Højesteret lagde samtidig til grund, at der er oplysninger om kabelsamarbejdet, som ikke er offentligt kendt, og at der kan være oplysninger om eventuelle skadevirkninger af T’s udtalelser, som ikke er offentligt kendt. Højesteret fandt, at der vil kunne være grundlag for at lukke dørene under dele af hovedforhandlingen, hvis de hensyn, som ligger bag ønsket om at undgå offentliggørelse eller bekræftelse af sådanne oplysninger, vejer tungere end de hensyn, der taler for offentlighed.

Højesteret fandt, at anklageskriftet mod T kan oplæses for åbne døre under hovedforhandlingen, ligesom visse dele af bevisførelsen kan foregå for åbne døre, men at der vil kunne være grundlag for at lukke dørene under dele af hovedforhandlingen, i det omfang bevisførelsen angår mere detaljerede oplysninger om kabelsamarbejdet eller oplysninger om eventuelle skadevirkninger af T’s udtalelser.

Højesteret ændrede herefter landsrettens kendelse, således at dørene kun kan lukkes under dele af hovedforhandlingen.

Læs hele kendelsen i sag 94/2023 (pdf)