Gå til sidens indhold

Højesteret

12 okt 2023

Højesteret

Pålæg vedrørende retsbøger ophævet

Pålæg til forsvarere om ikke at overlevere kopi af retsbøger til T ophævet

Kendelse afsagt den 12. oktober 2023

Sag 45/2023

Anklagemyndigheden
mod
T


T blev ved anklageskrift af 16. september 2022 tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 109, stk. 1, ved i flere tilfælde at have røbet hemmeligheder af betydning for statens sikkerhed, og overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 2, jf. stk. 1, ved i flere tilfælde uberettiget at have videregivet fortrolige oplysninger under særligt skærpende omstændigheder.

For Højesteret angik sagen, om der var grundlag for at pålægge T’s forsvarere ikke at overlevere kopi af dels Københavns Byrets retsbog af 12. december 2022 vedrørende et forberedende retsmøde i straffesagen mod T, dels byrettens retsbog af 21. december 2022 og landsrettens retsbog af 28. april 2023 vedrørende deres kendelser om pålæg vedrørende byrettens retsbog af 12. december 2022.

Retsplejelovens § 729 a, stk. 2, bestemmer, at retten meddeler forsvareren kopi af indførsler i retsbøgerne vedrørende sagen. Forsvareren kan gøre sigtede bekendt med kopierne, medmindre andet følger af retsplejelovens § 748 og § 856. Retten kan pålægge forsvareren ikke at overlevere kopierne til sigtede eller andre, hvis det må befrygtes, at kopierne vil blive benyttet på retsstridig måde.

Højesteret bemærkede, at det efter praksis er en forudsætning for at meddele et sådant pålæg, at der er konkrete grunde til at befrygte, at kopier af retsbøger vil blive benyttet på retsstridig måde.

Højesteret fandt, at der ikke var fremlagt konkrete oplysninger, som gav grundlag for at befrygte, at retsbøgerne ville blive benyttet på retsstridig måde. Der var som følge heraf ikke grundlag for at pålægge T’s forsvarere ikke at overlevere kopi af retsbøgerne til ham.

Højesteret tog derfor T’s påstand om ophævelse af landsrettens kendelse til følge, sådan at pålægget til forsvarerne om ikke at overlevere kopi til ham af de pågældende retsbøger blev ophævet.

Læs hele Højesterets kendelse i sag 45/2023 (pdf)