Gå til sidens indhold

Højesteret

21 nov 2023

Højesteret

Forsvarer kunne ikke møde ved anden advokat

Ikke tilladelse til, at forsvarer for en sigtet kunne møde ved en anden advokat under hovedforhandlingen mod to tiltalte i samme sagskompleks

Kendelse afsagt 21. november 2023

Sag 35/2023

Advokat A kærer på vegne af S Østre Landsrets afgørelse i sagen:

Anklagemyndigheden
mod
T1
og
T2

Advokat A blev den 5. august 2022 beskikket som forsvarer for S, der havde været varetægtsfængslet in absentia siden den 10. februar 2022 som sigtet for bl.a. medvirken til drab på to personer og forsøg på drab på en tredje person. Ved afgørelse af 22. september 2022 afviste byretten, at advokat A kunne møde ved en anden advokat under den berammede hovedforhandling i en sag mod to andre personer, der var tiltalt for bl.a. det omtalte forhold om drab og drabsforsøg. Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse.

Sagen angik, om retten burde have tilladt advokat A at møde ved en anden advokat under hovedforhandlingen i straffesagen mod de to personer.

Højesteret udtalte, at hvervet som beskikket forsvarer er et personligt hverv, og at en forsvarer ved varetagelsen af hvervet som udgangspunkt skal møde personligt til retsmøder, der angår den sigtede. Retten kan dog tillade, at en beskikket forsvarer undtagelsesvist møder ved en anden advokat.

Højesteret lagde til grund, at advokat A ikke kunne møde som følge af andre retsmøder, at klienten, S, var indforstået med, at hun mødte ved en anden advokat, og at advokat A havde vurderet, at det var væsentligt for varetagelsen af S’ forsvar, at han var repræsenteret af en forsvarer under den pågældende hovedforhandling.

Under hensyn til sagens alvor og til, at anmodningen om tilladelse til at møde ved en anden advokat angik samtlige ti retsdage, hvor hovedforhandlingen var berammet, fandt Højesteret ikke grundlag for at fravige udgangspunktet om, at en forsvarer skal møde personligt ved varetagelsen af hvervet.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens kendelse.

Læs hele kendelsen i sag 35/2023 (pdf)