Gå til sidens indhold

Højesteret

16 nov 2023

Højesteret

Straf i sag om stalking

4 måneders fængsel for stalking, overtrædelse af tilhold, trusler og hærværk mod tidligere samlever

Sag 41/2023
Dom afsagt den 16. november 2023

Anklagemyndigheden
mod
T

Ved landsrettens dom af 24. marts 2023 blev T, der ikke tidligere var straffet, fundet skyldig i stalking og overtrædelse af tilhold, trusler og hærværk. Han blev straffet med fængsel i 8 måneder.

Sagen angik navnlig, om landsretten havde anvendt straffelovens § 242 om stalking korrekt for de forhold, der angik indirekte kontakt til hans tidligere samlever via henholdsvis opslag på Facebook og ved, at han mødte op i sit barns børnehave, selv om han midlertidigt havde fået frataget forældremyndigheden og samvær med sine børn. Herudover angik sagen, om landsretten havde anvendt straffelovens § 266 om trusler korrekt vedrørende navnlig T’s henvendelser til politiet om bl.a. at ville bortføre børnene. Endvidere var der spørgsmål om strafudmåling.

Højesteret fastslog, at landsretten havde anvendt bestemmelserne om stalking og trusler korrekt, bortset fra i det forhold vedrørende stalking, som angik T’s fremmøde i sit barns børnehave. Højesteret anførte, at det følger af forarbejderne til straffelovens § 242 om stalking, at det er en forudsætning for, at der foreligger indirekte kontakt omfattet af bestemmelsen, at T’s fremmøde i børnehaven reelt havde karakter af en henvendelse fra ham til forurettede, der var barnets mor. Højesteret udtalte, at T’s fremmøde i børnehaven, som efter hans forklaring var motiveret af, at han savnede sit barn, ikke kunne karakteriseres som en henvendelse, der reelt var rettet til barnets mor. Højesteret frifandt derfor for dette forhold.

På baggrund af forarbejderne til straffelovens § 242 om stalking, hvorefter straffen for førstegangsovertrædelse af bestemmelsen som udgangspunkt ikke bør udmåles lavere end 40 dages ubetinget fængsel, og efter en konkret vurdering af samtlige omstændigheder i sagen fastsatte Højesteret straffen til fængsel i 4 måneder.

Læs hele dommen i sag 41/2023 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 41/2023 i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag 41/2023 i Domsdatabasen